Projekt Uchwały Nr XXXVIII/…../2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

UCHWAŁA Nr XXXVIII/…../2017
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 listopada 2017 r. 
 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2017 r., poz. 1875), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r., poz. 487 ze zm.) oraz na podstawie art.10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
§1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 
§2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego. 
§3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 
  
 
 
 
UZASADNIENIE 
  
            Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii należy do zadań własnych gminy. Realizacja zadań prowadzona jest na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Handlu oraz Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. 
  
 
 pobierz Załącznik do Uchwały (1904kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burdon Małgorzata (21 listopada 2017)
Opublikował: Dawid Zabrocki (21 listopada 2017, 14:27:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 206