projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy Osiedlu Leśnym w Sępólnie Krajeńskim


UCHWAŁA Nr  XXXIII   /…../2017
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 czerwca 2017r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy Osiedlu Leśnym w Sępólnie Krajeńskim
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn zm.) oraz art. 14 ust. 1,2,4 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
     § 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy Osiedlu Leśnym w Sępólnie Krajeńskim.
 
     § 2. Granice obszaru objętego projektem planu miejscowego przedstawiono
na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, stanowiącym integralną część uchwały.
 
        § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
     § 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienie
 
Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu, zgodnie z art. 14 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.), podejmuje rada gminy, a jej integralną częścią jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu.
Uchwała Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozpocznie procedurę formalno-prawną sporządzania planu w trybie w/w ustawy.
Obszar objęty opracowaniem planu obejmuje powierzchnię ok. 0,5879ha. Na powyższym terenie nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczenie go pod zabudowę mieszkaniową. Zakres przewidywanych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych w ramach projektu jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie, przyjętego Uchwałą Nr VI/32/11 Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 marca 2011 r.
Zgodnie ze Studium obszar objęty opracowaniem planu położony jest w terenie istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej. W ramach tego wydzielenia możliwe jest lokalizowanie terenów: możliwe jest lokalizowanie terenów: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej.
        Projekt uchwały został przedstawiony na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej, Przeciwdziałania Bezrobociu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i został zaopiniowany pozytywnie.

mapa (621kB) jpg

 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (14 czerwca 2017)
Opublikował: Barabach Małgorzata (14 czerwca 2017, 12:37:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 183