projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości
UCHWAŁA  Nr   XXXIII/         /2017
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
z dnia  28 czerwca 2017  r.


w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim


         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r.  poz. 446 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37  ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) uchwala się, co następuje :


    § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż celem poprawienia warunków zagospodarowania działki przyległej, nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Koronowskiej, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 114/19 o pow. 105 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW BY2T/00019983/1.


    § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


    § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do Uchwały Nr  XXXIII/       /2017
Rady   Miejskiej   w   Sępólnie   Krajeńskim
z dnia  28 czerwca 2017 r.


         Z wnioskiem o sprzedaż wymienionej w uchwale nieruchomości, wystąpił właściciel działki przyległej. Na działce znajduje się słupowa stacja transformatorowa, dojazd do nieruchomości następuje przez działkę wnioskodawcy. Nabycie tego gruntu polepszy warunki zagospodarowania posiadanej nieruchomości, pozwoli na uporządkowanie ternu przyległego. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez Zarząd Osiedla Nr 1 oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

E.M.


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (13 czerwca 2017)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (13 czerwca 2017, 08:54:22)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Mizdalska (13 czerwca 2017, 10:18:35)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 196