Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości

Projekt

UCHWAŁA  Nr  XXXI/        /2017
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  26 kwietnia 2017 r.


w sprawie nabycia na mienie komunalne  nieruchomości położonych w Sępólnie Krajeńskim        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  oraz art. 44 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) uchwala się co następuje:


    § 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie od Skarbu Państwa na mienie komunalne nieruchomości  położonych w Sępólnie Krajeńskim Obr. 1, oznaczonych w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 149/1 o pow. 5214 m² zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW BY2T/00020427/6  oraz  działka nr 149/2 o pow. 7774 m ² zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z  siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW BY2T/00006043/6.


    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


    § 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do uchwały Nr  XXXI/       /2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 kwietnia 2017 r.     Wymienione w uchwale działki 149/1 i 149/2 o pow. 12988 m² położone są w Sępólnie Krajeńskim na Osiedlu Leśnym, stanowią własność Skarbu Państwa. Gmina wystąpiła z wnioskiem do Starosty Sępoleńskiego w Sępólnie Krajeńskim o ich sprzedaż w drodze bezprzetargowej przy zastosowaniu bonifikaty od  ceny ustalonej za nieruchomość. Na nieruchomości zostanie stworzona strefa rekreacji dla mieszkańców
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

EM

metryczka


Wytworzył: Elzbieta Mizdalska (19 kwietnia 2017)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (19 kwietnia 2017, 08:04:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 190