Projekt uchwały Nr XXIX/…./2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 22 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Gminy Sępólno Krajeńskie”


UCHWAŁA Nr XXIX/…./2017
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 22 lutego 2017r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Gminy Sępólno Krajeńskie”
 
 
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz założeń „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. (M. P. Nr 50, poz. 735 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Gminy Sępólno Krajeńskie” stanowiącym załącznik do Uchwały Nr X/61/2011 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Gminy Sępólno Krajeńskie” wprowadza się następujące zmiany:
1)      w rozdziale 5 pn. „Gospodarowanie wyrobami i odpadami zawierającymi azbest na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie” pkt. 5.3 pn: „Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Sępólno Krajeńskie” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2)      załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3)      Rozdział 6 pn. „Finansowe aspekty realizacji programu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
    W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów przyjęła „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”, którego podstawowym celem jest usunięcie do roku 2032 z terenu Polski wyrobów zawierających azbest, wyeliminowania spowodowanych azbestem negatywnych skutków zdrowotnych, a ponadto sukcesywna likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie, w określonym czasie, do spełnienia wymogów ochrony środowiska. W związku z powyższym na gminy, powiaty i województwa nałożony został obowiązek opracowania „Programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.
   W celu wywiązania się z powyższego obowiązku opracowany został „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Gminy Sępólno Krajeńskie”. Dokument ten określa m.in. obowiązki właścicieli, zarządców nieruchomości i wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Określa on harmonogram realizacji programu i wskazuje na środki finansowe, niezbędne do jego realizacji z jednoczesną możliwością pozyskania środków zewnętrznych na jego utylizację. Celem podjęcia niniejszej uchwały jest uaktualnienie inwentaryzacji ilości i miejsca występowania azbestu. Przyjęcie zmian wyżej wymienionego dokumentu ma na celu przyspieszenie procesu usuwania materiałów zawierających azbest i ich odpowiedniego zagospodarowania.
   Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały i wdrożenie jej do realizacji.       Projekt niniejszej uchwały został przedstawiony Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałaniu Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał ich akceptację.
załącznik nr 2 (36kB) zip
załącznik nr 1 i 3 (78kB) word        

metryczka


Wytworzył: J. Jagodzińska (16 lutego 2017)
Opublikował: Bartosz Łangowski (16 lutego 2017, 14:38:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 252