Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości

ProjektUCHWAŁA  Nr   XXVII/         /2016
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
z dnia  28 grudnia 2016  r.


w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Lutowie


         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r.  poz. 446 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37  ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) uchwala się, co następuje :


    § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż celem poprawienia warunków zagospodarowania gruntów przyległych, niezabudowanej nieruchomości położonej w Lutowie, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako:  działka nr 326/18 o pow. 171 m² oraz  działka nr 326/17 o pow. 92 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW BY2T/00016249/3.


    § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


    § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie do Uchwały Nr  XXVII/         /2016
Rady   Miejskiej   w   Sępólnie   Krajeńskim
z dnia  28 grudnia 2016 r.        Wymieniona w uchwale nieruchomość bezpośrednio przylega do gruntów stanowiących własność dwóch właścicieli. Właściciele tych gruntów wystąpili z wnioskami o sprzedaż części nieruchomości na uzupełnienie swoich własności. Złożone wnioski zaopiniowała pozytywnie Rada Sołecka Sołectwa Lutowo oraz Komisja Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
Nieruchomości została podzielona, w wyniku podziału powstały działki 326/17 i 326/18, które zostaną sprzedane bezprzetargowo na uzupełnienie własności celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (20 grudnia 2016)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (20 grudnia 2016, 07:31:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 200