Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne

ProjektUCHWAŁA  Nr XXV/         /2016
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  26 października 2016 r.


w sprawie nabycia na mienie komunalne  nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  oraz art. 44 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się co następuje:


    § 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne niezabudowanej nieruchomości  położonej w Sępólnie Kraj. Obr. 2, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 54/19 o pow. 1508 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW BY2T/00002230/6.


    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


    § 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały Nr  XXV/        /2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 października 2016 r.         Z wnioskiem o przejęcie wymienionej w uchwale nieruchomości wystąpił likwidator Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Likwidacji w Sępólnie Krajeńskim. Działka stanowi drogę wewnętrzną do kilku nieruchomości stanowiących odrębną własność, wydzielonych z gruntów będących własnością Gminnej Spółdzielni.
Złożony wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez Zarząd Osiedla Nr 2 oraz przez Komisję Gospodarki Komunalnej Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (19 października 2016)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (19 października 2016, 10:09:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 198