Projekt Uchwały z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Projekt
UCHWAŁA Nr XXV/…/2016
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 26 października 2016r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2016r. poz. 446), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487) oraz na podstawie art.10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016r. poz. 224 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1. Zmienia się uchwałę Nr XIV/112/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim 
z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 w ten sposób, że: 
1) Rozdział IV Zadanie II załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 
§2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego. 
§3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
  
  
  
Uzgodniono pod względem                                                                                     Uzgodniono
     formalno – prawnym         
                                   


UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XXV /…/2016
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 26 października 2016r. 

Dnia 25 listopada 2015r. Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim podjęła uchwałę Nr XIV/112/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. Zmian w uchwale dokonuje się w związku ze zmianą zapisów w programie oraz planowanych wydatkach na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Handlu oraz Komisji Statutowej Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. 


pobierz załącznik (71kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Burdon (19 października 2016)
Opublikował: Dawid Zabrocki (19 października 2016, 08:56:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 203