Projekt uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Sępólnie Kraj. przy ulicy Sienkiewicza

Projekt


UCHWAŁA Nr XXIV/        /2016
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Sępólnie Kraj. przy ulicy Sienkiewicza


        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 13 ust. 1 i  art. 37 ust. 2 pkt 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późnj.zm.)  uchwala się co następuje:

        § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości budynkowej  - pomieszczeń przynależnych o powierzchni 19,23 m² przy ulicy Sienkiewicza 69 w Sępólnie Kraj., na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego nr 5 w  budynku położonym przy ulicy Sienkiewicza 69 w Sępólnie Kraj,  z przeznaczeniem poprawienia warunków zagospodarowania i polepszenia funkcji lokalu.

        § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

        § 3.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do Uchwały Nr  XXIV/        /2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 września 2016 r.        Z wnioskiem o sprzedaż pomieszczeń przynależnych z przeznaczeniem poprawienia warunków zagospodarowania i  polepszenia funkcji lokalu,  wystąpił właściciel lokalu nr 5 w budynku przy ulicy Sienkiewicza 69 w Sępólnie Kraj. Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej może nastąpić jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.  Przedmiotem zbycia może być zarówno nieruchomość, jak i część nieruchomości. W przepisie tym chodzi zarówno o nieruchomość gruntową, budynkową i lokalową. Przedmiotowa uchwała umożliwia nabycie pomieszczeń przynależnych do lokalu nr 5 przy ulicy Sienkiewicza 69.
Sprawa sprzedaży pomieszczeń została zaopiniowana pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.


E.M.
metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (26 września 2016)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (26 września 2016, 08:30:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 205