Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

UCHWAŁA Nr XXIII/…/2016
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
  z dnia 31 sierpnia 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie

Na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr XV/116/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie, zmienionej zarządzeniem Nr Or.0050.1.2.2016 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 stycznia 2016r., uchwałą Nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2016r., uchwałą Nr XIX/146/2016 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2016r.  wprowadza się następujące zmiany:
1)    Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2)    Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XXIII/…/2016
RADY MIEJSKIEJ  W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 31 sierpnia 2016 r.


Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie związana jest z wprowadzeniem nadwyżki dochodów przeznaczonej na spłatę zobowiązań finansowych Gminy w roku 2016 oraz wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia dotyczącego adaptacji budynku na cele mieszkaniowe realizowanego przy dofinansowaniu z BGK.
Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał  jej akceptację.

A.B.

Załączniki:
Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (96kB) pdf
Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Progonozy Finansowej.pdf (92kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Buchwald (16 sierpnia 2016)
Opublikował: Administrator (16 sierpnia 2016, 15:33:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 221