projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sępólno Krajeńskie


 UCHWAŁA Nr XXIII/………../2016
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 31 sierpnia 2016r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sępólno Krajeńskie
 
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 9 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.), uchwal        a się, co następuje:
 
     § 1. Przystępuje się do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie.
 
 
        § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
 
        §  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                              
 
  
 
Uzasadnienie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Obecnie obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sępólno Krajeńskie zostało podjęte uchwałą Nr  VI/32/11  Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  z dnia 31 marca 2011 r.  Od czasu uchwalenia studium uległy zmianie obowiązujące przepisy prawa oraz potrzeby gminy i jej mieszkańców w zakresie ustaleń studium. Do tut. urzędu wpływają wnioski mieszkańców o uwzględnienie nowych terenów inwestycyjnych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sępolno Krajeńskie. Nowe studium umożliwi wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych w naszej gminie i jej dalszy rozwój gospodarczy.
        Projekt uchwały został przedstawiony na posiedzeniach: Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej, Przeciwdziałania Bezrobociu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i został zaopiniowany pozytywnie.
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (16 sierpnia 2016)
Opublikował: Barabach Małgorzata (16 sierpnia 2016, 09:43:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 316