Protokół Nr 74/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 3 grudnia 2009r.


Protokół Nr 74/09
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 3 grudnia 2009r.
 
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszony gość Kierownik Referatu Finansowego Ewa Marzec.
 
 
 
         Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Wiesława Grochowska, która po powitaniu zebranych zaproponowała następujący jego porządek:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzednich posiedzeń.
3. Analiza wydatków rad sołeckich oraz zarządów osiedli za 2009r.
4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2010r.
5. Wolne wnioski i zakończenie.
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie. 
 
 
Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokoły ze swoich dwóch poprzednich posiedzeń w dniach 30 października i 6 listopada 2009r. 
 
 
Ad.3. Komisja przystąpiła do analizy wydatków rad sołeckich i zarządów osiedli za 2009r. (pisemna informacja w w/w zakresie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Wyjaśnień i informacji udzielała Komisji Kierownik Referatu Finansowego Pani Ewa Marzec.
Pani Marzec poinformowała, że na dzień 30 listopada wykonanie wydatków budżetów jednostek pomocniczych Gminy wynosi 85%. Nadmieniła, że współpraca zarówno z radami soleckimi jak i zarządami osiedli jest bardzo dobra. Jednostki pomocnicze szczegółowo, na bieżąco monitorują swoje wydatki. Istnieją wprawdzie w niektórych jednostkach wydatki znacznie niższe niż 85%, jest to jednak spowodowane faktem zarezerwowania środków na większe wydatki i zakupy, które nastąpią w końcówce roku (m.in. wydatki związane z Programem „Odnowa Wsi i zorganizowaniem imprez Bożonarodzeniowych) lub faktem fakturowania już poniesionych wydatków.       
Komisja, po dokonaniu analizy pisemnej informacji przedstawionej przez Kierownika oraz po udzieleniu wyjaśnień, nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w zakresie wydatkowania środków przez rady sołeckie i zarządy osiedli za 2009r.
Komisja, w związku z opóźnieniem w realizacji Programu „Odnowa Wsi” zwróciła się o przygotowanie przez Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa pisemnej informacji w zakresie dotychczasowego i zamierzanego przebiegu realizacji w/w Programu. Informacja będzie stanowić załącznik do niniejszego protokołu.      
 
 
Ad.5. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:
- Komisja postanowiła, że wystąpi z inicjatywą przyznania Nagrody – Statuetki Świętego Wawrzyńca dla Stowarzyszenia „Dorośli Dzieciom”. Komisja powyższe stanowisko uzasadniła przede wszystkim szczególnymi osiągnięciami Stowarzyszenia w zakresie działania na rzecz dzieci i młodzieży w kierunku umożliwienia wszechstronnego rozwijania ich zainteresowań.      
 
 
 
         Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zakończyła posiedzenie.
 
 
 
                                                                             Przewodnicząca Komisji
                                                                               Wiesława Grochowska
 
 
protokołował:
Tomasz Dix
 
                                      

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (3 grudnia 2009)
Opublikował: Administrator (16 kwietnia 2010, 10:22:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 727