Protokół Nr 63/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 3 czerwca 2009r.


Protokół Nr 63/09
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 3 czerwca 2009r. 
 
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności.
 
 
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Wiesława Grochowska, która po powitaniu zebranych zaproponowała następujący jego porządek:
  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
  3. Przeprowadzenie kontroli ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy za 2009r.
  4. Wolne wnioski i zakończenie.
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
 
 
Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w dniu 6 maja 2009r.
 
 
Ad.3. Komisja przeprowadziła kontrolę działalności jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy tj. jednostek w Lutowie, Iłowie, Lutówku, Zalesiu, Wałdowie, Komierowie i Sępólnie Krajeńskim. W kontroli uczestniczył Prezes OSP Jan Szeliga oraz inspektor Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Elżbieta Basińska.  
 
Komisja stwierdziła, co następuje:
a) OSP w Lutowie:
- pomimo powiadomienia na Komisję nie oczekiwał przedstawiciel jednostki, wobec czego Komisja nie posiadała możliwości zlustrowania wnętrza pomieszczenia garażowego.  
- basen przeciwpożarowy został odpowiednio zabezpieczony, posiada nowe bramy, naciągnięto nową siatkę, teren basenu został oczyszczony z nieczystości, została odmalowana ławka usytuowana przy basenie.
     
b) OSP w Iłowie, wyjaśnień udzielał kierowca Pan Staniewski:
- wóz bojowy jest sprawny, w 2008r. nie było wyjazdu do akcji
- jednostka OSP liczy czynnych 22 członków, w tym 7 jest uprawnionych do udziału w akcji (posiada ubezpieczenie)    
- wnętrze pomieszczenia garażowego jest schludnie utrzymane, wymaga jedynie odmalowania. Jak zapewnił Pan Staniewski pomieszczenie zostanie odmalowane w sezonie letnim w czynie społecznym w ramach własnych środków.
 
c) OSP w Lutówku, wyjaśnień udzielała Naczelnik jednostki, Pani Mrugalska:
- wóz bojowy jest sprawny, w 2008r. było 5 wyjazdów do akcji ratowniczych 
- jednostka OSP liczy 31 czynnych członków, w tym 10 jest uprawnionych do udziału w akcji (posiada ubezpieczenie)   
- wnętrze pomieszczenia garażowego zostało odmalowane w czynie społecznym, pomieszczenie jest zadbane. Pani Mrugalska poinformowała, że jeszcze w tym tygodniu zostaną wstawione w pomieszczeniu okratowane, uzbrojone okna.   
- plac wokół pomieszczenia garażowego wymaga wykoszenia oraz uporządkowania (zalegają niewykorzystane płyty chodnikowe). Zasadnym jest również utwardzenie wjazdu do pomieszczenia garażowego poprzez nawiezienie tłuczniem.
  
d)      OSP w Zalesiu, wyjaśnień udzielał kierowca, Pan Daszkowski   
- wóz bojowy jest sprawny, w 2008r. nie było wyjazdów do akcji
- jednostka OSP liczy 26 czynnych członków, w tym 6 jest uprawnionych do udziału w akcji (ubezpieczonych)
- wnętrze pomieszczenia garażowego jest odmalowane, został uszczelniony sufit pomieszczenia, zasadnym jest jednak wyrównanie posadzki (utwardzenie cementem) jak i pomalowanie sufitu.
-  okolica basenu przeciwpożarowego jest wykoszona, jednak istnieje konieczność zwalczenia środkiem chemicznym (np. Randap) chwastów miejscach gdzie wykoszenie jest fizycznie niemożliwe (pomiędzy płytami utwardzającymi brzegi basenu).
 
e)      OSP w Wałdowie, wyjaśnień udzielał Naczelnik jednostki Pan Rydzkowski:
– wóz bojowy jest sprawny, w 2008r. było 13 wyjazdów do akcji ratowniczych
- jednostka OSP liczy 49 czynnych członków, w tym 19 uprawnionych do udziału w akcji (ubezpieczonych)   
- teren przy pomieszczeniu garażowym jest niezabezpieczony odpowiednim ogrodzeniem (ustawionych  jest 17 słupków, które nie są naciągnięte siatką 
ogrodzeniową)
- istnieje konieczność wykoszenia drogi dojazdowej do basenu przeciwpożarowego
- zasadnym jest ponowne rozważenie przeznaczenia do sprzedaży zbędnej działki przy pomieszczeniu garażowym, środki uzyskane ze sprzedaży mogłyby zostać przeznaczone na remont magazynu przy pomieszczeniu garażowym.   
 
f) OSP w Komierowie, wyjaśnień udzielał Naczelnik jednostki, Pan Ańcuta:
- wóz bojowy jest sprawny, w 2008r. były 4 wyjazdy do akcji ratowniczych.
- jednostka OSP liczy 23 czynnych członków, w tym 14 uprawnionych do udziału w  akcji (ubezpieczonych)
- pomieszczenie garażowe jest czyste, zadbane, teren wokół pomieszczenia jest wykoszony
- istnieje konieczność utwardzenia posadzki.
 
g) OSP w Sępólnie Krajeńskim, wyjaśnień udzielał Komendant Gminny OSP Pan Borowicz:    
- wóz bojowy jest sprawny, w 2008r. było 31 wyjazdów do akcji ratowniczych.
- jednostka liczy 46 czynnych członków, w tym 15 uprawnionych do udziału w akcji  
- pomieszczenie garażowe jest utrzymane czysto, schludnie, każdy ze strażaków ma wyznaczone miejsce na indywidualny strój do akcji bojowych. 
- jednostka pozyskała we własnym zakresie zestaw ratowniczy PSPR1 (torba ratownicza z niezbędnym wyposażeniem medycznym – koszt 6,5tyz.zł., środki pozyskano z m.in. Państwowego Zakładu Ubezpieczeń). Jednostka pozyskała także szpadle, toporki, łomy oraz nożyce, które zostaną rozdysponowane dla wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy.
- w miesiącu wrześniu zostanie przeprowadzony dla 30 osób kurs kierowania ruchem ulicznym, uprawniający strażaków do późniejszego kierowania ruchem w mieście. 
- Komisja, w związku z prężnym działaniem świetlicy (praktycznie codzienne wykorzystanie pomieszczenia),  zasugeruje możliwość zwiększenia środków ze strony Gminy na jej funkcjonowanie, tym bardziej że jednostka zamierza przeprowadzić remont pomieszczenia (przestawienie ściany działowej celem udostępnienia pomieszczenia kuchennego).                
           
 
 
 
Wnioski i zalecenia pokontrolne:
 
Dopilnować odmalowania wnętrza pomieszczenia garażowego przez jednostkę OSP Lutowo.Zobowiązać jednostkę OSP Lutówko do uporządkowania terenu wokół pomieszczenia garażowego (wykoszenie trawy i uprzątnięcie niewykorzystanych, zalegających płyt chodnikowych). Przeznaczyć niezbędną ilość tłucznia celem utwardzenia wjazdu do pomieszczenia garażowego. Zapewnić niezbędną ilość materiału (cement) celem wyrównania posadzki pomieszczenia garażowego OSP Zalesie. Zakupić środek chemiczny („Randap”) z przeznaczeniem na zwalczenie chwastów na terenie basenu przeciwpożarowego (w miejscach gdzie nie istnieje możliwość wykoszenia). Rozważyć możliwość sprzedaży zbędnej działki rolnej znajdującej się przy terenie pomieszczenia garażowego OSP Wałdowo z możliwością przeznaczenia środków ze sprzedaży na remont magazynu remizy. Doprowadzić do estetycznego zabezpieczenia terenu w/w działki (ustawienie kompletu słupków ogrodzeniowych i naciągnięcie siatki. Zobligować do wykoszenia drogi dojazdowej do basenu przeciwpożarowego. Zapewnić niezbędną ilość materiału (cement) celem prawidłowego utwardzenia posadzki pomieszczenia garażowego OSP Komierowo. Rozważyć możliwość zwiększenia środków na funkcjonowanie świetlicy przy OSP w Sępólnie Krajeńskim.        
 
 
 
            Po przeprowadzeniu kontroli Przewodnicząca zakończyła posiedzenie.
 
 
 
 
 
                                                                                                Przewodnicząca Komisji
                                                                                                 Wiesława Grochowska 
 
 
protokołował:
Tomasz Dix
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (3 czerwca 2009)
Opublikował: Administrator (16 kwietnia 2010, 09:45:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 883