Protokół Nr 6/06

Protokół Nr 6/06
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 14 grudnia 2006r.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz:
1. Prezes Stowarzyszenia „Dorośli Dzieciom” Jarosław Niemyjski
2. Wiceprezes Stowarzyszenia „Dorośli Dzieciom” Sławomir Jaskulski.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia „Dorośli Dzieciom” przy ul. Baczyńskiego w Sępólnie Krajeńskim.

Komisja dokonała czynności kontrolnych przede wszystkim w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji obejmującej wyjazdy służbowe (tzw. delegacje).

Komisja ustaliła, iż w skład Zarządu (pięcioosobowego) Stowarzyszenia wchodzą:
1. Jarosław Niemyski – Prezes
2. Sławomir Jaskulski – Wiceprezes
3. Alina Szumińska – Skarbnik
4. Wiesława Stafiej – Sekretarz
5. Daniel Wargin – Członek (nieformalny członek Zarządu, nie zatwierdzony do chwili obecnej przez odpowiedni sąd rejestrowy).

Zgodnie z paragrafem 28 Statutu Stowarzyszenia upoważnieni do wyrażenia woli za stowarzyszenie są: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik i Sekretarz.
Na podstawie powyższego Komisja dokonała sprawdzenia druku wyjazdu służbowego do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
Pan Niemyski wyjaśnił, iż druki delegacji podpisuje zwykle Prezes bądź Wiceprezes Stowarzyszenia. W przypadku ich nieobecności podpis może złożyć członek Zarządu. W przypadku wyjazdu do Torunia rzeczywiście delegacja została pomyłkowo wypisana na dzień wolny od pracy (niedziela). Pan Jaskulski nadmienił, iż delegację podpisała Skarbnik Stowarzyszenia Pani Szumińska. Pan Niemyjski podkreślił, iż Pani Szumińska posiada prawo do świadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, jako członek Zarządu.
Komisja przyjęła powyższe wyjaśnienia do wiadomości, tym bardziej iż podczas tego wyjazdu służbowego Stowarzyszenie pozyskało w Urzędzie Marszałkowskim kwotę 50tys.zł. Komisja niemniej jednak zaleciła, aby wszystkie delegacje i rachunki były zatwierdzane przez dwie osoby (członków Zarządu). Komisja zaleciła również, aby od nowego roku zaprowadzić rejestr delegacji, ułatwi to prowadzenie dokumentacji.

Pan Jaskulski poinformował, iż zgodnie z umowa zawartą z Urzędem Miejskim w dniu 29 lipca 2006r. na rzecz Stowarzyszenia przekazano następujące środki:
1. Kwotę 3 tys.zł. z przeznaczeniem na Klub Młodych Twórców (wyposażenie i materiały biurowe)
2. Kwotę 5 tys.zł. z przeznaczeniem na Gminne Centrum Informacji i Młodzieżowe Centrum Wolontariatu (sprzęt i szkolenia)
3. Kwotę 3,5tys.zł. z przeznaczeniem na doposażenie Centrum Kryzysowego.
4. Kwotę 1tys.zł. z przeznaczeniem na organizację ogólnopolskiej konferencji

Kserokopie powyższej dokumentacji znajdują się w Urzędzie Miejskim.

Pan Jaskulski nadmienił, iż przychody i wydatki Stowarzyszenia w 2005r. kształtowały się na poziomie 1.049.333,06zł. Całość księgowości rozliczana jest w formie bezgotówkowej (płatności następują tylko w formie przelewów). Poinformował również, iż Stowarzyszenie użytkuje nieodpłatnie gminne pomieszczenia (nie płaci czynszu) natomiast uiszcza wszystkie opłaty eksploatacyjne, około 1.200zł. miesięcznie.
Pan Nikel zapytał, czy „Dorośli Dzieciom” są stowarzyszeniem pożytku publicznego, w takim razie bowiem nie dokonuje się rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Pan Jaskulski odparł, iż „Dorośli Dzieciom” nie są tego rodzaju stowarzyszeniem, ale zainteresuje się tą sprawą.
Nawiązując do prowadzenia księgowości stwierdził, iż wszystkie tegoroczne rachunki stowarzyszenia znajdują się obecnie w księgowości, dlatego też będą do wglądu Komisji dopiero w przyszłym roku.
Pani Bukowska zapytała, kto może korzystać ze świadczeń Stowarzyszenia? Pan Jaskulski stwierdził, iż praktycznie wszyscy zainteresowani. Stowarzyszenie pomaga w tworzeniu programów wszystkim, którzy zwrócą się o pomoc. Bardzo pomocne są szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie. Podał przykład, iż przy pomocy Stowarzyszenia Wysoka pozyskała znaczne środki na wyposażenie świetlicy wiejskiej. Pan Niemyjski dodał, iż niestety Stowarzyszenie może pozyskiwać środki tylko w tym zakresie, jaki jest określony w Statucie. W związku z powyższym Stowarzyszenie często dokonuje nowelizacji Statutu, niestety jest to długa procedura. Pani Bukowska zwróciła uwagę na konieczność propagowania działań Stowarzyszenia.
Pan Porożyński zapytał, czy zakres działania Stowarzyszenia nie dubluje się z działaniami Świetlicy Terapeutycznej? Pan Niemyjski odpowiedział, iż działalność jest różna, Świetlica jest prowadzona przez Gminę natomiast Stowarzyszenie świadczy usługi dla różnych podmiotów.

Komisja, po zapoznaniu się z wyjaśnieniami oraz po zapoznaniu się z dokumentacją obejmującą wyjazdy służbowe – nie wniosła zastrzeżeń do działalności Stowarzyszenia.

Po zakończeniu tematów posiedzenia Przewodnicząca zakończyła obrady.Przewodnicząca Komisji
Wiesława Grochowska


protokolował:
Tomasz Dix

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (14 grudnia 2006)
Opublikował: Tomasz Dix (20 lutego 2007, 13:35:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1016