Wzór formularzy obowiązujacych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie : informacji o nieruchomości i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

Uchwała nr XIV/120/2003
Rady Miejskiej
z dnia 3 grudnia 2003

w sprawie uchwalenia obowiązujących na terenie Gminy Sępólno Kraj. wzorów formularzy: informacji o nieruchomości i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późń. zm. ), art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 Nr 9 poz. 84 z późn. zm.)


Rada Miejskia
uchwala, co następuje:

§ 1

1.  Ustala się wzór formularza:

1)informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

-  składanych przez osoby fizyczne w związku z zaistnieniem okoliczności  
   uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie 
   podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.

2) deklaracji na podatek od nieruchomości w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

- składanych przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające 
  osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu  
  Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych oraz osoby fizyczne,
  osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej lub spółki 
  nie mające osobowości prawnej będące współwłaścicielami lub współposiadaczami
  nieruchomości z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

§ 2

Traci moc Uchwała Radu Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim nr III/17/2002 z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia obowiązujących wzorów formularzy.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4


uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2004r. 

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

Uzasadnienie do uchwały Nr XIV/120/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 03 grudnia 2003r.

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych, oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

W/w uchwałę podejmuję się w związku z określeniem wzorów formularzy informacji i deklaracji do  w/w podatku zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz. 1683).

Informację w sprawie w/w podatku składać będą osoby fizyczne, natomiast deklaracje będą wykorzystane do okoliczności powodujących obowiązek złożenia druku przez: osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe za dany rok lub korekty przy naliczeniu podatku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/120/2003 (201kB) pdf  Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/129/2003r. (217kB) pdf Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

 

metryczka


Wytworzył: Maria Kubijk (22 stycznia 2004)
Opublikował: Administrator (22 stycznia 2004, 09:33:35)

Ostatnia zmiana: Administrator (19 maja 2006, 12:26:45)
Zmieniono: link

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2355