Podstawa obliczania podatku rolnego na 2004r.

Uchwała nr XIV/118/2003
 Rady Miejskiej
 z dnia 3 grudnia 2003

 w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2004r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 1993 Nr 94 poz. 431 z późn. zm. ), w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003r. ( MP Nr 49 poz.771)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2004 rok na obszarze Gminy Sępólno Krajeńskie stawkę w wysokości   - 33,50zł za 1q żyta.     

§ 2


Traci moc Uchwała Nr XIII/15/2002 Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim z dnia 4 grudnia   2002 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na 2003 rok.      

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi.


 § 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2004r.                                


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

Uzasadnienie do uchwały Nr IV/118/2003                      
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 03 grudnia  2003 roku

          
            Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 1993 roku Nr 94 poz. 431 ze zm.) podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
- od 1ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5q żyta,
- od 1 ha pozostałych gruntów (t. j. liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków) – równowartość pieniężną 5q żyta
obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ogłoszonej w komunikacie przez Prezesa GUS. Średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2003r. wynosi 34,57zł za 1 q żyta (MP z 2003 Nr 49 poz.771) i jest to podstawa obliczenia podatku rolnego na 2004r.       
            Na zasadzie art.6 ust.3 ustawy o podatku rolnym  rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu żyta określonych w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Komisje stałe Rady Miejskiej wyraziły opinię w/w sprawie, Burmistrz zaproponował obniżenie ceny skupu żyta na obszarze gminy do kwoty 33,50zł za 1q żyta.     


Przewodniczący
RadyMiejskiej
Edward Stachowicz

metryczka


Wytworzył: Maria Kubijk (22 stycznia 2004)
Opublikował: Administrator (22 stycznia 2004, 08:50:43)

Ostatnia zmiana: Administrator (19 maja 2006, 12:27:06)
Zmieniono: link

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1597