Uchwała nr XLI/328/06 Rady Miejskiej z dnia 23 marca 2006

 
Uchwała nr XLI/328/06
Rady Miejskiej
z dnia 23 marca 2006

w sprawie zmian budżetu na 2006 rok

Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. 1 Sumę dochodów w kwocie 26 841 716 zł
- zwiększa się o kwotę(zgodnie z załącznikiem Nr 1) 326 606 zł
- dochody po zmianie wynoszą 27 168 322 zł
W tym:
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej w kwocie

               4 949 300 zł

- zwiększa się o kwotę 210 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 3) dotacje po zmianach wynoszą 4 949 510 zł
2. Sumę wydatków w kwocie 26 841 716 zł
- zwiększa się o kwotę
(zgodnie z załącznikiem Nr2)
326 606 zł
- wydatki po zmianie wynoszą 27 168 322 zł

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

 

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XLI/ 328 /06
RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 23 marca 2006 roku

Dochody:

W wyniku zawartych umów nr AOW.I-3040-UE.33/2005-61412-UM42200113/05, AOW.I-3040-UE-31/2005-61412-UM4200056/05, związanych z realizacją projektów „Urządzenie boisk sportowych w Gminie Sępólno Kraj.” oraz „Odnowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Sępólno Kraj” wprowadza się plan w dziale 010, w rozdziale 01038, na paragrafie 6298, w kwocie 262 488 zł.

Na podstawie decyzji finansowych Krajowego Biura Wyborczego nr DBD-3101-14/06 oraz nr DBD-3101-13/06 z dnia 23 lutego br., wprowadza się zwiększenie planu w dziale 751, w rozdziale 75107 oraz w rozdziale 75108, na paragrafie 2010, o kwotę ogółem 210 zł. Dotacja przeznaczona jest na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przygotowanie dokumentacji archiwalnej z wyborów w roku 2005.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3011-4/06 z dnia 2 marca br. wprowadza się plan w dziale 854, w rozdziale 85415, na paragrafie 2030, w kwocie 63 908 zł. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Łącznie zwiększa się sumę dochodów o kwotę 326 606 zł

Wydatki:

W planie wydatków dokonuje się równoległe zmiany zgodnie w decyzjami i podpisanymi umowami, zwiększając plan o kwotę 326 606 zł.

W wyniku przeprowadzonych przetargów na budowę wodociągów, zmniejsza się plan wydatków w dziale 010, w rozdziale 01010, na paragrafie 6050, o kwotę 45 385 zł, a uzyskane w ten sposób środki przeznacza się na budowę kanalizacji sanitarnej w dziale 900, w rozdziale 90001, w paragrafie 6050.

W wyniku podpisanych umów na realizację programów Odnowy Wsi dokonuje się przeniesienia planu na paragrafach w dziale 010, w rozdziale 01038 – Rozwój obszarów wiejskich.

W dziale 757, w rozdziale 75704, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 72 000 zł w związku z częściową spłata zobowiązań przez ZGK sp. z o.o., objętych poręczeniami przez Gminę. Środki te przeznacza się na  zwiększenie planu w dziale 900, w rozdziale 90001, na wydatki inwestycyjne związane z budową kolektora sanitarnego.
Ponadto w dziale 900, rozdziale 90001, paragraf 6050 dokonuje się podziału środków na poszczególne zadania wykazane w załączniku zadań inwestycyjnych, i tak:
a)      poz. 2 załącznika inwestycyjnego – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Sępólno Krajeńskie – Kawle – etap I” – kwota 12 200,-
b)      poz. 3 załącznika inwestycyjnego – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Sępólno Krajeńskie – Kawle – etap III” – kwota 450 000,- - pochodząca z kredytu jakiego Bank Spółdzielczy Więcbork udzieli Gminie Sępólno Krajeńskie w przypadku otrzymania dofinansowania zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – załączono zaświadczenie z banku na powyższe zadanie,
c)      poz. 4 załącznika inwestycyjnego – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Sępólno Krajeńskie – Kawle – etap IV” – kwota 279 325,-
d)      poz. 5 załącznika inwestycyjnego – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Sępólno Krajeńskie – Kawle –etap V” – kwota 30 000,-
e)      poz. 6 załącznika inwestycyjnego – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Sępólno Krajeńskie – Kawle – etap VI” – kwota 40 000,-
Po stronie wydatków w dziale 010 rozdział  01010 § 6050 wprowadza się zadanie pod nazwą „Sieć wodociągowa we wsi Wiśniewka” – kwota 90 000,- pochodząca z kredytu jakiego Bank Spółdzielczy Więcbork udzieli Gminie Sępólno Krajeńskie w przypadku otrzymania dofinansowania zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – załączono zaświadczenie z banku na powyższe zadanie(pozycja 9 załącznika).

Kwoty zabezpieczone przez Gminę Sępólno Krajeńskie na realizację powyższych zadań finansują w 100% wydatki związane z ich realizacją w I kwartale ich rozpoczęcia.

Łącznie zwiększa się sumę wydatków o kwotę 326 606 zł
 
            Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz

Załącznik Nr 1,2,3 do UCHWAŁY  RM  w Sępólnie Kraj. Nr XLI/328/06 z dnia  23 marca 2006 r.   pobierz >> (54kB)

Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY  RM  w Sępólnie Kraj. Nr XLI/328/06 z dnia  23 marca 2006 r.   pobierz >> (34kB)

Załącznik Nr 10, 13 do UCHWAŁY  RM  w Sępólnie Kraj. Nr XLI/328/06 z dnia  23 marca 2006 r.   pobierz >> (24kB)metryczka


Wytworzył: Ewa Marzec (23 marca 2006)
Opublikował: Milena Kujawa (1 czerwca 2006, 10:47:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1137