Uchwała Nr 264/X/97 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 1997 r.

77
Uchwała Nr 264/X/97
Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 1997 r.

w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sępolno Krajeńskie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn.zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415 z późn.zm.)

Rada Miejska uchwala,
co następuje:

§ 1.1. Uchwala się zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sępolno Krajeńskie, uchwalonego uchwałą Nr 40/VF/92 Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim z, dnia 30 grudnia 1992 r. (nz.Urz.Woj.Bydg. z 1993r. Nr 5, poz. 71 z późn.zm.) obejmujące tereny położone we wsiach: Grochowiec, Iłowo, Radońsk, Wałdowo, Włościbórz.

2. Zmiany wprowadza się za pomocą linii rozgraniczających    i    symboli    na rysunkach zmian  planu  w  skali   1:10000,  stanowiących załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany,    poprzez    swoje    ustalenia, stanowią miejscowe  plany zagospodarowania przestrzennego terenów, określonych w ust. 1.

4. Niniejsza uchwała ustanawia przepisy gminne, dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów, wraz z nakazami, zakazami i dopuszczalnymi warunkami, przy stosowaniu przepisów ustaw szczególnych.

§ 2. Przedmiotem ustaleń planu są:
1) teren)   zabudowy  mieszkaniowej   i   usług, określone na rysunku planu jako MN,U,
2) tereny   rzemiosła,   określone   na   rysunku planu jako UR,
3) tereny       powierzchniowej       eksploatacji, określone na rysunku planu jako PE.

§    3.    Ilekroć    w    dalszych    przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan     zagospodarowania     przestrzennego gminy Sępolno Krajeńskie, trafostacji, należy wydzielić teren z dostępem do drogi publicznej,
2) uchwale    -    należy   przez    to    rozumieć niniejszą      uchwałę       Rady      Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim,
3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:10000,
4) linii zabudowy - należy przez to rozumieć nieprzekraczalną   linię   zabudowy,   o   ile
z treści przepisu nie wynika inaczej,
5) działce - należy przez to rozumieć działkę wg ewidencji gruntów.

§4. Celem regulacji zawartych w ustaleniach niniejszej uchwały jest:
1) umożliwienie    działalności    inwestycyjnej różnym     podmiotom,      z     jednoczesną
minimalizacją wzajemnych konfliktów,
2) zabezpieczenie interesów publicznych.

§5. Uchwala się warunki zabudowy i zagospodarowania terenów wraz z ustaleniami dla poszczególnych terenów, określonych w §6:
1) budynki mieszkalne i obiekty usługowe lub urządzenia towarzyszące należy lokalizować
w nawiązaniu do cech terenu i istniejącej zabudowy, z dbałością o estetykę i dobór
architektury budynków,
2) wymogów       ograniczenia       uciążliwości ewentualnych   usług,  do  granic  własnych
nieruchomości,
1) ustala się obowiązek urządzenia minimum 2 miejsc postojowych na działkach w zabudowie mieszkaniowej, na działkach usługowo-rzemieślniczych, w ilości odpowiadającej profilowi działalności gospodarczej,
4) zaopatrzenie w wodę pitną z wiejskiej sieci wodociągowej,    wody    opadowe    należy
odprowadzić do gruntu,
5) w celu realizacji ochrony pożarowej, należy wykonać     na     sieci     wodociągowej
wymaganą    przepisami    szczególnymi    - odpowiednią ilość hydrantów,
6) do     czasu     realizacji     wiejskiej     sieci kanalizacji     sanitarnej,     dopuszcza     się
budowę urządzeń do gromadzenia ścieków z        zapewnianiem        ich        usuwania
i   oczyszczania,   stosownie   do  odrębnych przepisów,
7) na każdej działce należy wyznaczyć miejsce do    czasowego    gromadzenia    odpadów
stałych, z możliwością ich łatwego wywozu, na teren przeznaczony do ich gromadzenia
lub utylizacji,
8) doprowadzenie    energii    elektrycznej    na warunkach określonych przez gestora sieci,
i   zgodnie  z  ustaleniami  szczegółowymi, a   w   przypadku   konieczności   budowy
d) nakłada się obowiązek  wprowadzenia zieleni izolacyjnej, wzdłuż ogrodzenia
terenu, o szerokości minimum 2,0 m z nasadzeń roślin iglasto-liściastych,
e) wprowadza   się   strefę   ograniczonego użytkowania, w promieniu 300,0 jm od
emitorów wytwórni węgla, a realizacja obiektów,   przeznaczonych   na   trwały
pobyt ludzi lub użyteczności publicznej - wymaga każdorazowo opinii organów
ochrony środowiska,
f) nakłada   się    obowiązek    zachowania warunków      emisji      zanieczyszczeń,
spełniających   wymagania,,--"'określone przepisami szczególnymi - w zakresie
jakości powietrza atmosferycznego,
g) wymóg       okresowego-      monitoringu generowanych zanieczyszczeń powietrza
atmosferycznego.
9) dopuszcza się zmiany przebiegu istniejących linii energetycznych, wg potrzeb właścicieli i na ich koszt, po uprzedniej akceptacji gestora sieci,
10)oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej,
ll)w przypadku natrafienia - w trakcie prac ziemnych - na obiekty archeologiczne, zobowiązuje się inwestora do powiadomienia o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 6. Uchwala się funkcje i zasady zagospodarowania terenów, wymienionych w§ 1.

I. Wieś Iłowo - załącznik Nr I i Nr I a

1) 1.6. MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej i   usług;   zmienia   się   funkcję   terenów,
określonych w obowiązującym planie gminy symbolami 1.6 UO i częściowo 1.5 MR, na funkcję mieszkaniową z. usługami, obejmując zmianę działki nr 41/3, 41/4, 42/6, 42/7, 42/8; dla tego terenu obowiązują ustalenia:
a) adaptuje     się     istniejącą     zabudowę mieszkaniową     i     gospodarczą     na wydzielonych       działkach,       zgodnie z załącznikiem Nr la w skali 1:500,
b) budynki mieszkalne i gospodarcze winny podlegać renowacji i remontom, teren
wolny        od        zabudowy        należy zagospodarować zielenin uiządzoną,
c) na   działce    nr   42/8    dopuszcza   się wewnętrzny    podział    na    dwie    oraz
geodezyjne    wydzielenie    istniejącego przystanku      autobusowego,      zgodnie
z postulowanymi liniami wewnętrznego podziału i tolerancją do 2,0 m,
d) nowe       budynki   należy   lokalizować w odległości minimum 8,0 m nd skrajnej
krawędzi   jezdni   dróg   wojewódzkich oznaczonych     symbolami     10     KW
i II KW,
e) wysokość budynków mieszkalnych do II kondygnacji naziemnych, z dachami
dwu   lub   wielopołaciowymi,   budynki usługowe   parterowe,   o   architekturze
spójnej z zabudową mieszkaniową, wymóg wprowadzenia ładu przestrzennego   i   estetyki   na   całym terenie.

2. Wieś Iłowo - załącznik Nr 2 i Nr 2a

1) 1.24. PE - teren eksploatacji kredy jeziornej; z terenów rolnych wydziela się część działki nr 189/19 pod funkcję eksploatacyjną, dla której obowiązują ustalenia:
a) w     trakcie      prac     wydobywczych, obowiązek    zapewnienia    stateczności zboczy,
b) wymóg     zachowania     stanu     wody w    wyrobiskach    do    wysokości,    nie
powodującej    degradacji    okolicznych gleb,
c) nakłada   się   obowiązek   zachowania istniejącej zieleni w sąsiedztwie terenów
eksploatacyjnych,     pełniącej     funkcję izolacyjną, przed hałasem, generowanym
przez sprzęt wydobywczy i transportowy,
d) wprowadza   się   zakaz   rekreacyjnego wykorzystania zbiorników wodnych,
e) wprowadza    się    zakaz    gromadzenia w    zbiornikach    wodnych    odpadów
płynnych lub starych,
0 zobowiązuje się inwestora do widocznego oznakowania terenu kopalni i zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie prac eksploatacyjnych,
g) zaleca się utwardzenie dróg dojazdowych do wyrobiska, a inwestora zobowiązuje do usunięcia szkód, powstałych w wyniku prac wydobywczych,
h) po zakończeniu eksploatacji, wymóg przeprowadzenia rekultywacji terenu, zmieniającej charakter użytkowania, na stawy rybne.

3. Wieś Radońsk - załącznik Nr 3 i Nr 3a

1) 6.16 UR - teren produkcji rzemieślniczej; z działki nr 154 wydziela się zabudowany teren o powierzchni 0,17 ha, z przeznaczeniem pod wytwórnię węgla drzewnego, dla którego obowiązują ustalenia:
a) adaptuje      się      istniejące      obiekty i      urządzenia,      z      dopuszczeniem
modernizacji,    przebudowy    lub    ich remontów, z dostosowaniem do potrzeb
wytwórni węgla drzewnego,
 b) zasada zagospodarowania terenu zgodna z załącznikiem Nr 3a w skali 1:5000, z   zachowaniem   ładu   przestrzennego i estetyki na całym terenie,
c) wprowadza      się      zakaz      funkcji mieszkaniowej, dopuszcza się wyłącznie
pomieszczenie socjalne,

4. Wieś Grochowiec - załącznik Nr 4 i Nr 4a

1) 8.6.a MN, U - teren zabudowy mieszkaniowej i usług; z terenów rolnych wydziela się działkę nr 149/3 o powierzchni 0,57 ha z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową oraz usługi nieuciążliwe, dla której obowiązują ustalenia:
a) dopuszcza się możliwość wprowadzenia wtórnego    podziału    na    2    działki,
z zachowaniem szerokości frontów po 30,0 m,
b) nieprzekraczalna       linia       zabudowy z   zachowaniem   odległości   minimum
30,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej - regionalnej, oznaczonej
symbolem 2 KK - R,
c) wysokość     budynków     mieszkalnych maksymalnie     do     II     kondygnacji,
z     dachem     wysokim,     dwu     lub wiclospadowym      i      pomieszczeniem
mieszkalno-użytkowym,
d) pomieszczenia usługowe lub gospodarcze  w  budynku  parterowym,
o       architekturze       zharmonizowanej z budynkami mieszkalnymi,
e) powierzchnia zabudowy działek do 40%, pozostała   część   biologicznie   czynna,
z      wymogiem      estetycznego zagospodarowania terenu.

5 Wieś Wałdowo - załącznik Nr 5 i Nr 5a

1) 0.8. MN, U - teren zabudowy mieszkaniowej i usług; zmienia się dotychczasową funkcję terenu, określoną : w obowiązującym planie gminy symbolem 10.8 UO, na funkcję mieszkaniowej,  dopuszczeniem    usług,    wprowadzając nowy   symbol   -   10,8.   MN,   U  wraz z obowiązującymi ustaleniami:
a) na działce nr 464 o powierzchni 0,4 ha wprowadza    się   podział   geodezyjny
z zachowaniem istniejącej zabudowy,
b) podział terenu zgodny 7. Załącznikiem Nr 5a  w  skali   1:5000,  t; tolerancją
wewnętrznych podziałów do 2,0 m,
c) na wolnej działce - lokalizacja budynki mieszkalnego,   jednokondygnacyjnego,
z   dachem   dwu   lub   wielospadowym i        pomieszczeniem        mieszkalno-
użytkowym, garaż wbudowany,
e) dopuszcza    się    lokalizację    obiektu usługowego       lub       gospodarczego/
parterowego   o   spójnej   architekturze z budynkiem mieszkalnym,
f) nieprzekraczalna       linia      zabudowy
w   odległości   minimum   15,0   m   od skrajnej      krawędzi     jezdni      drogi
wojewódzkiej 17 KW.

6. Wieś Włościbórz - załącznik Nr 6 i Nr 6a

I) 15.29 MN, U - teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej; działki nr 56/2 i 56/4 o łącznej powierzchni 0,48 ha, Wydzielone z, terenów rolnych przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową, z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, dla którego obowiązują ustalenia:
a) dopuszcza    się    geodezyjny    podział działki itr 56/4 na dwie, z zachowaniem
zasad zagospodarowania całego terenu wg załącznika Nr 6a w skali 1:5000,
b) nieprzekraczalna      linia      zabudowy w  odległości  6,0  m  od  zewnętrznej
krawędzi     jezdni      drogi      lokalnej (dz. nr 61),
c) budynki  mieszankowej  o  wysokości  do dwóch    kondygnacji     i     poddaszem
mieszkalno-użytkowym, dachy wysokie, dwu- lub wielospadowe, garaże należy
projektować łącznie z budynkami,
d) dopuszcza    się,    na    każdej   działce, lokalizację budynków usługowych lub
gospodarczych,     parterowych o      architekturze      zharmonizowanej
z zabudową mieszkaniową.

§ 7. Uchwala się jednorazową opłatę Ż tytułu wzrostu wartości nieruchomości na 20%.

§ 8. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą, wprowadza się porządkowe zmiany W miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Sępolno, uchwalonego uchwałą Nr 40/VI/92
Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 1992 r. (Dz.Urz.Woj.Bydg. z 1993 r. Nr 5, poz. 71 2 późn.zm), polegające na:
1) skreśleniu na rysunku i w tekście terenów o symbolach: 1.6 UO i 10.8 UO,
2) wprowadzeniu do tekstu  i  rysunku  planu nowych terenów o symbolach:
1.6 MN,U, 1.24 PE, 6.16 UR, 8.6.a MN,U, 10.8. MN.U, 15.29 MN,U oraz ustaleń wynikających z zakresu niniejszej uchwały,
3) zmianie      powierzchni      przy      terenach określonych symbolami: 1.5 MR - z 1,26 ha
na 1,14 ha,
4) zmianie       rysunku       planu,       zgodnie z załącznikami Nr 1 - Nr 6 do niniejszej
uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Sępolnie Krajeńskim.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Bydgoskiego i obowiązuje po upływie 14 dni od dały jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Eugeniusz Spychała

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (13 kwietnia 2005)
Opublikował: Ula Lange (13 kwietnia 2005, 11:33:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1390