Uchwała Nr 263/X/97 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 1997 r.

76
Uchwała Nr 263/X/97
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 1997 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej przy ul. Koronowskiej w Sępolnie Krajeńskim i Niechorzu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
terytorialnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn.zm.) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.  Nr  89, poz.  415  z  późn.zm.) Rada Miejska uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej przy ul. Koronowskiej w Sępolnie Krajeńskim i Niechorzu, zwany dalej planem.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. Plan obejmuje teren położony na granicy miasta Sępolna Krajeńskiego (dz. 128/1 i dz. 128/2) i wsi Niechorz (dz. 252).

§ 2. Przedmiotem ustaleń planu są:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej  i usług, określone na rysunku planu jako MN, U,
2) teren upraw rolnych określony na rysunku planu jako RP,
3) tereny dróg dojazdowych pełniących cele publiczne określone na rysunku planu jako
KD,KW.

§ 3.1. Rysunek planu w skali 1:1000 jest integralną częścią uchwały i stanowi załącznik Nrl.
2.    Za    obowiązujące    ustalenia    planu, przyjmuje się poniższe oznaczenia graficzne:
1) granicę opracowania i uchwalenia planu,
2) linie   rozgraniczające   tereny   o   różnych funkcjach - ściśle określone,
3) linie      podziału      wewnętrznego,      ściśle określone   -   z   dopuszczeniem   tolerancji 1,0 m,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu,    dotyczącego    terenu,    określonego w §l,

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę    Rady    Miejskiej     w    Sępolnie
Krajeńskim,

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek   planu    na   mapie    sytuacyjno    -
wysokościowej w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

4) terenie - należy przez to rozumieć  teren o określonym sposobie zagospodarowania,
wyznaczony    na    rysunku    planu    liniami rozgraniczającymi, obszarze - należy przez to rozumieć obszar określony    na    rysunku    planu,    granicą opracowania i uchwalenia planu.

Rozdział 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów

§ 5.1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczony na rysunku planu symbolem 1 MN,U. Podział terenu na 6 działek.

2. Zabudowę należy kształtować wg zasad:
1) budynki mieszkalne wolno stojące do dwóch kondygnacji    naziemnych,    z   poddaszami
użytkowymi,    dachy   wysokie   dwu-    lub wielospadowe       o       nachyleniu       45°,
z dopuszczeniem 10° tolerancji,
2) wysokość posadowienia posadzki parteru do 1,5 m od poziomu terenu; dopuszcza się
odstępstwo od tej wysokości dla budynków lokalizowanych na działkach nr 3 i nr 4,
z uwagi na zaleganie wód gruntowych na głębokości   1,5   m   p.p.t.;   wskazane   jest
wykonanie szczegółowych badań technicznych        gruntu         w        obrysie projektowanych      budynków,      w      celu określenia parametrów gruntu, wymaganych
przy fundamentowaniu, wprowadza się zakaz lokalizacji budynków gospodarczych, funkcje usługowe o  charakterze   nieuciążliwym  oraz  garaże winny być rozwiązywane  architektonicznie z budynkami mieszkalnymi,
3) wprowadza   się   nakaz   urządzenia   zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 1,5 m od
strony     drogi     wojewódzkiej,     a     teren istniejącego oczka  wodnego  i  przyległych
terenów zielonych  należy  zagospodarować zielenią urządzoną, ustala się obowiązek zachowania odległości zabudowy 30,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 241 oraz 6,0 m od drogi dojazdowej 5 KD"; wjazd na działki wyłącznie   z   drogi   określonej   symbolem 5KD.

§ 6.1. Wyznacza się teren upraw polowych określonych symbolem 2 RP. Obowiązuje bezwzględny zakaz lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy, w tym również gospodarczej.

2. Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej słupowej.

§ 7.1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, określony na rysunku planu symbolem 3 MN,U. Podział terenu na 16 działek.

2. Zabudowę i zagospodarowanie terenu należy kształtować wg zasad:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do dwóch kondygnacji naziemnych, z   poddaszem   mieszkalno   -   użytkowym, dachy   wysokie   dwu-   lub   wielospadowe
o nachyleniu 45° , z dopuszczeniem do 10° tolerancji,
2) budynki  usługowe  lub gospodarcze wolno stojące,    zharmonizowane    z   architekturą
budynków    mieszkalnych;    dopuszcza    się łączenie     funkcji     usługowej     i     garaży
z budynkiem mieszkalnym,
3) lokalizacja usług z zachowaniem warunku ich      nieuciążliwości       lub      stosowania technologii  ograniczającej   uciążliwość  do granicy własnej działki,
4) przebiegające przez teren linie energetyczne, obligują    inwestorów    do    bezwzględnego
przestrzegania      nieprzekraczalnych      linii zabudowy,     wskazana     jest     lokalizacja
budynków zgodnie z rysunkiem planu, nieprzekraczalne linie zabudowy z   zachowaniem   odległości   30,0   m   od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 23 oraz 6,0 m od dróg dojazdowych,
5) zaleca się wprowadzenie na dz. nr  19-21 zieleni izolacyjnej o szerokości do 1,5 ni od drogi krajowej nr 23.

§ 8.1. Wyznacza się tereny komunikacji, pełniące cel publiczny, wraz z poniższymi ustaleniami:
1) 4  KD -  droga  dojazdowa  o szerokości w     liniach     rozgraniczających     10,0     m,
szerokość     jezdni      6,0      ni;      chodnik jednostronny, przy jezdni, od strony teienów
zabudowy,
2) 5   KD  ó  KD  7  KD",  8  KD"  -  drogi dojazdowe     o     szerokości     w     liniach
rozgraniczających 9,0 m, szerokość jezdni 5,0  ni;  chodniki  obustronne,  przy jezdni;
w  drodze  oznaczonej   symbolem  6   KD -   chodnik   jednostronny,   przylegający   do
terenów zabudowy.

2. W pasach drogowych dopuszcza się realizację urządzeń infrastruktury technicznej.

3. 9 KW - teren o szerokości 15,0 m przeznaczony docelowo na poszerzenie drogi krajowej nr 2? do szerokości w liniach rozgraniczających 30,0 m. Istniejące uzbrojenie terenu do adaptacji iJopnszcza się, do czasu realizacji inwestycji drogowej, tymczasowe wykorzystanie gruntu poci zieleń ozdobna,, z zakazem jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej.

§ 9. Ustala się zasady uzbrojenia terenu:
1) zaopatrzenie   w   wodę   pitną   z.   Istniejącego w     ul.      Koronowskiej     wodociągu.     na
warunkach określonych przez gestora sieci,
2) w celu ochrony pożarowej, należy wykonać na       sieci       wodociągowej       -       zgodnie
z  przepisami   szczególnymi   -   odpowiednią ilość hydrantów,
3) wody    opadowe    należy    odprowadzać    do gruntu na własnej posesji,
4) do czasu realizacji miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,        dopuszcza        się        budowę
indywidualnych      szczelnych      zbiorników, z      zapewnieniem      możliwości      wywozu
ścieków      -      stosownie      do      odrębnych przepisów,
5) doprowadzenie energii elektrycznej z projektowanej stacji transformatorowej, na
warunkach określonych przez gestom sieci,
6) zaleca    się    przy    ogrzewaniu    budynków, stosowanie paliw ekologicznych.

§ 10. Ustala się obowiązki dla przyszłych inwestorów:
1) zaprojektowanie    i    wykonanie    oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego,
z  możliwością  przystosowania  do   potrzeb obrony cywilnej.
2) w     przypadku      natrafienia      na      obiekt archeologiczny    podczas    prac    ziemnych,
należy je wstrzymać, powiadamiając o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Rozdział 3
Przepisy końcowe

§11.1 ;Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu nieruchomości na 20%.

§ 12.1. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwalą, wprowadza        się        zmianę w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Sępolna Krajeńskiego, uchwalonego uchwalą Nr 3l)/V'l/92 Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 1992 r. (nz.Urz.Woj.Bydg z 1O<M r. Nr 5, poz. 70 z późn.z.in ) polegającą n.r

1) skreśleniu   w   tekście   ww.   planu   ustaleń odnośnie symbolu I) 85  RP' oraz. symbolu
R 89 IIR wraz z ustaleniami,

2) wprowadzeniu     w     to     miejsce     symbolu i ustaleń:
a) B 89     MN.U     -     teren     zabudowy mieszkaniowej   i   usługowej;   realizacja zabudowy     w     oparciu     o     ustalenia niniejszej uchwały,
b) wprowadzeniu w rysunku planu granicy obowiązywania      planu      miejscowego zgodnie z załącznikiem Nr 2
c) dla części  terenu  rolnego,   pozostałego poza    granicami    opracowania    planu, wprowadza się symbol i ustalenia: "B 85 RP - teren upraw rolnych".

2.    W    zakresie    uregulowanym    niniejszą uchwalą, wprowadza się zmianę w miejscowym
planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Sępolno Krajeńskie  uchwalonego uchwałą nr 40 VI 92 Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim z. dnia 30 grudnia 1992 r. (Dz.Urz. Woj Bydg. 7 1993 r. Nr 5, poz.. 71 z. późn zm.)  polegającą na:
1) włączeniu        w        gumkę        opracowania niniejszego     planu     miejscowego     terenu rolnego ze wsi Niechorz - 'dz.  nr 252,
2) zmianie    w    rysunku     planu    -    zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 13Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Sępolnie Krajeńskim

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Bydgoskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji

Przewodniczący Rady Miejskiej
Eugeniusz Spychała


metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (13 kwietnia 2005)
Opublikował: Ula Lange (13 kwietnia 2005, 11:27:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1175