2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Ogłoszenie 58a o przetargu na sprzedaż nieruchomości

                                                                                          Sępólno Kraj.2016.02.17
Gkr. 6840.23.2015

O g ł o s z e n i e      Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2015r. poz. 1774 ze zm./ oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w  Sępólnie Kraj.

1.  działka nr 408/9 o pow. 1191 m²   KW BY2T/00027689/9    -  położona Obr. 4 Sępólno
cena wywoławcza nieruchomości   -      36.162 zł   (w tym VAT 6.762 zł)

Działka 408/9 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Przetarg odbędzie się w dniu  24 marca 2016 roku  o godz. 10.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  pokój nr 7 (parter)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne (po okazaniu dokumentu tożsamości) i prawne (po przedłożeniu odpisu KRS, uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającego Zarząd do zakupu określonej nieruchomości wraz z umocowaniem osób, które będą reprezentowały podmiot na przetargu)  jeżeli wpłacą  wadium  w  wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości do dnia  21 marca 2016 r. na konto: Gmina Sępólno Krajeńskie BGŻ BNP PARIBAS Nr 75 2030 0045 1110 0000 0286 4620 lub w kasie tut. Urzędu.
Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje  na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy /www.bip.gmina-sepolno.pl/ w terminie od dnia  19 lutego 2016 roku do dnia 21 marca 2016 roku.E.M.


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (18 lutego 2016)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (18 lutego 2016, 14:36:32)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 14:41:56)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 476