2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Rokowania (54c) - na sprzedaż działek przy ulicy Kościuszki 14

                                                                                                                                       Sępólno Kr. ,dnia 2015.07.01
Gkr.6840.30.2014

Ogłoszenie o rokowaniach

  Na podstawie § 25 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza rokowania dot. sprzedaży niezabudowanych nieruchomości położonych w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Kościuszki:

działki nr 14/4  o pow.  3324 m²   zapisanej w KW BY2T/00020980/0
cena nieruchomości ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę wynosi   259.000 zł + VAT
działki nr 14/5 o pow. 2850 m²    zapisanej w KW BY2T/00020980/0
cena nieruchomości ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę wynosi   222.000 zł + VAT

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu, przyjętym uchwałą Nr XXIV/160/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2012r. r. opublikowaną w  Dz.Urzędowym  Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2012r. poz. 1834, nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę usługowa i produkcyjną.

Na powyższe nieruchomości odbyły się trzy bezskuteczne przetargi w dniu 25 listopada 2014r.  (cena wywoławcza nieruchomości 259.000 zł + VAT i 222.000 zł + VAT)  w dniu 26 marca 2015r.(cena wywoławcza nieruchomości  207.200  zł + VAT i 177.600 zł + VAT) oraz 26 maja 2015r. (cena wywoławcza nieruchomości 207.200 zł + VAT i 177.600 zł + VAT).
Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w rokowaniach.

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu  07 sierpnia 2015 roku o godz. 10.00  w budynku tut. Urzędu pokój nr 7 (parter)
Zaliczkę w wysokości 5% ceny nieruchomości (ustalonej przez rzeczoznawcę bez VAT -u) tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kr. w Banku Spółdzielczym Więcbork Oddz. w Sępólnie Kr. nr  75 8162 0003 0000 8787 2000 0020 lub w kasie tut. Urzędu.
Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Zwrot wpłaconej zaliczki osobom, które nie wygrały rokowań nastąpi po ich przeprowadzeniu.
Zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ROKOWANIA - dz. 14/4 lub działka 14/5” należy złożyć w sekretariacie Urzędu pokój nr 9  najpóźniej do dnia 03 sierpnia 2015 roku.

Zgłoszenie powinno zawierać : imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę sporządzenia zgłoszenia, proponowaną cenę nieruchomości i sposób jej zapłaty, oświadczenie że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Ogłoszenie niniejsze zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. od dnia 06 lipca 2015  roku do dnia 05 sierpnia 2015 roku.

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (3 lipca 2015)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (3 lipca 2015, 13:17:56)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 15:04:17)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 886