2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Ogłoszenie 54 sprzedaż działek przy ul. Kościuszki

                                                                                  Sępólno Kr.,dnia 2014.10.22
Gkr. 6840.30.2014

 

                                                                O g ł o s z e n i e


          Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2014 r. poz. 594 ze zm./ oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Sępólnie Kraj. przy ul. Kościuszki:

1.  działki nr  14/4     o pow.  3324 m²   zapisanej w KW BY2T/00020980/0
     cena wywoławcza nieruchomości  318.570 zł   (259.000 zł + 59.570 zł VAT)
2.  działki nr  14/5     o pow.  2850 m²     zapisanej w KW BY2T/00020980/0
     cena wywoławcza nieruchomości   273.060 zł  (222.000 zł + 51.060 zł VAT)

- zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr XXIV/160/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2012r. opublikowaną w Dz.Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2012r. poz. 1834, nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę usługową i produkcyjna.

Przetarg odbędzie się w dniu  25 listopada 2014 roku  o godz. 10.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  pokój nr 7

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne (po okazaniu dokumentu tożsamości) i prawne (po przedłożeniu odpisu KRS, uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającego Zarząd do zakupu określonej nieruchomości wraz z umocowaniem osób, które będą reprezentowały podmiot na przetargu)  jeżeli  wpłacą  wadium  w  wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości do dnia 22 listopada 2014 r. na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. w Banku Spółdzielczym Więcbork Oddz. w Sępólnie Kraj. nr 75 8162 0003 0000 8787 2000 0020 lub w kasie tut. Urzędu.
Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje  na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy /www.bip.gmina-sepolno.pl/ w terminie od dnia  23 października  2014 roku do dnia 22 listopada 2014 roku.

E.M.

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (23 października 2014)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (23 października 2014, 07:31:38)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 15:22:35)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 701