2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości

Projekt

 

UCHWAŁA   Nr  XLIX/        /14
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 września  2014 r.


                         w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim


            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) uchwala się co następuje :


         § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości  położonej w Sępólnie Krajeńskim,  zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW BY2T/00020980/0,  w ewidencji geodezyjnej oznaczonej jako:
 1) działka nr  14/4  o pow.   3324 m²;
 2) działka nr  14/5  o pow.   2850 m².

        § 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

        § 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


 

Uzasadnienie do uchwały  Nr  XLIX/       /14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2014 r.


 Wymienione w uchwale nieruchomości zostały wydzielone z działki nr 14 położonej w Sępólnie Krajeńskim Obr. 2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/160/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz.Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2012 r. poz. 1834) wydzielone działki 14/4 i 14/5 przeznaczone są pod zabudowę usługową.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

E.M.


 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (23 września 2014)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (23 września 2014, 12:51:49)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 15:23:45)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 696