2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Ogłoszenie 18 - sprzedaż działki nr 520 w Lutowie

                                                                                        Sępólno Kraj. 2012.05.24

Gkr.6840.29.2011


O g ł o s z e n i e

 

                  Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651  ze zm../  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza   publiczny przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości  położonej w Lutowie. Dla nieruchomości brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :

1. działka nr  520 o pow.   5200 m² zapisana  w  KW nr 3835
    cena wywoławcza działki  14.500 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2012 r. o godz.  9.00   w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  pokój nr 1
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne (po okazaniu dokumentu tożsamości) i prawne (po przedłożeniu odpisu KRS, uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającego Zarząd do zakupu określonej nieruchomości wraz z umocowaniem osób, które będą reprezentowały podmiot na przetargu)  jeżeli wpłacą  wadium  w  wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości do dnia  26 czerwca 2012 r.  w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. w  Banku Spółdzielczym Więcbork  Oddz. w Sępólnie Kraj. nr  75 8162 0003 0000 8787 2000 0020.
Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca działkę na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu, nie później niż do dnia 02 lipca 2012r.
Burmistrz Sępólna Kraj. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. i we wsi Lutowo oraz zamieszczona na stronie internetowej Gminy (www.bip.gmina-sepolno.pl) w dniach od 28 maja 2012r. do dnia 26 czerwca 2012r.

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (25 maja 2012)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (25 maja 2012, 14:53:32)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (24 marca 2020, 12:17:13)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1287