2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

ogłoszenie 11 - przetarg na sprzedaż działek przy ul. Prusa

                                                                                     Sępólno Kr.,dnia 2012.02.15
Gkr. 6840.3.2012

O g ł o s z e n i e

 

   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zm./ oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w  Sępólnie Kraj. przy ulicy Prusa:

1.  działki nr  412/4 i 408/11    o pow.  1081 m²    KW nr  27693          -  ul. Prusa
cena wywoławcza nieruchomości    -     57.564 zł
2.  działki nr  412/5 i 408/12    o pow.  1356 m²    KW nr  27694         -  ul. Prusa
cena wywoławcza nieruchomości    -     72.201 zł
3. dzialki nr     408/7                o pow.    831 m²    KW nr  27687         -  ul. Prusa
cena wywoławcza nieruchomości -        44.280 zł
4.  działki nr    408/8               o pow.  1428 m²    KW nr   27688        -  ul. Prusa
 cena wywoławcza nieruchomości   -     76.014 zł
5.  działki nr   408/9             o pow.  1191 m² KW nr   27689        -  ul. Prusa
 cena wywoławcza nieruchomości -      63.468 zł
6. działki nr   426/13             o pow.    484 m² KW nr  27682         -  ul. Prusa  (dz.usł.)
cena wywoławcza nieruchomości -        28.536 zł

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Chopina - Targowa - Sienkiewicza  -  Nowy Rynek,  działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną oraz usługową

Przetarg odbędzie się w dniu  21 marca 2012 roku  o godz. 10.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  pokój nr 1

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne (po okazaniu dokumentu tożsamości) i prawne (po przedłożeniu odpisu KRS, uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającego Zarząd do zakupu określonej nieruchomości wraz z umocowaniem osób, które będą reprezentowały podmiot na przetargu)  jeżeli wpłacą  wadium  w  wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości do dnia  19 marca 2012 r. na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. w Banku Spółdzielczym Więcbork Oddz. w Sępólnie Kraj. nr 54 8162 0003 0000 8787 1000 0020 lub w kasie tut. Urzędu.
Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje  na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy /www.bip.gmina-sepolno.pl/ w terminie od dnia  20 lutego  2012 roku do dnia 20 marca 2012 roku.

 


E.M.

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (20 lutego 2012)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (20 lutego 2012, 07:41:42)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (24 marca 2020, 12:22:02)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1213