2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Ogłoszenie 5 - przetarg : sprzedaż lokalu na Os.Słowackiego

                                                                                    
Gkr.6840.13.2011


    
   Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.)


                                           Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
                               ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 26 na Osiedlu Słowackiego 13 w Sępolnie Krajeńskim wraz z udziałem w nieruchomości - prawie użytkowania wieczystego 42/1000 części z działki nr 67/14 o pow. 412 m² zapisanej w księdze wieczystej KW nr 13814.

Opis nieruchomości

Lokal znajduje się na III piętrze bloku mieszkalnego. Powierzchnia użytkowa lokalu   53,60 m².
W skład lokalu wchodzą: p.pokój, kuchnia, dwa pokoje, w.c. oraz łazienka. Do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 6,30 m². Dla lokalu założona jest oddzielna księga lokalowa KW nr 15876.
Budynek, w którym znajduje się lokal jest budynkiem pięciokondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym, posiada 4 niezależne wejścia na klatki schodowe. Budynek wyposażony jest w instalację: wodociągową, kanalizacyjna, elektryczną, gazową, c.o. z sieci miejskiej, wentylacja grawitacyjna, podgrzewanie wody indywidualne.

Udział w nieruchomości wspólnej obejmujący współwłasność części budynku i  urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu wynosi 42/1000 cz.

Udział w nieruchomości wspólnej tj. działce 67/14 stanowi 42/1000 cz. prawa użytkowania wieczystego gruntu. Użytkowanie wieczyste udziału w gruncie ustanawia się na okres 99 lat. Pierwsza opłata z tyt. oddania udziału w gruncie w użytkowanie wieczyste wynosi 25% wartości udziału w gruncie.  Opłata roczna z tyt. oddania w użytkowanie wieczyste udziału 42/1000 cz. w gruncie stanowi 1% wartości udziału w gruncie, płatna do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku.

Cena wywoławcza lokalu wynosi 82.360 zł - w tym wartość prawa użytkowania wieczystego udziału 42/1000 cz. w działce  67/14  -  165 zł.

Przetarg  odbędzie się w dniu 05 lipca 2011 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim ul. Kościuszki 11, pokój nr 1 (parter)


Pozostałe dane dotyczące przetargu

1. Nieruchomości w/wym. nie obciążają długi i inne ograniczenia w rozporządzaniu własnością. Jednocześnie informuje się, że trwa postępowanie o wymeldowanie nie zamieszkującego już w lokalu,  dotychczasowego najemcy.
2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w formie pieniężnej w wysokości  10%  ceny  wywoławczej lokalu w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r. na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim - Bank Spółdzielczy w Więcborku nr 75 8162 0003 0000 8787 2000 0020. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim.
3. Dowód wpłaty wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone dzień po zamknięciu przetargu.
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
6. Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
7. Uczestnik ustalony jako nabywca zobowiązany jest do zapłacenia całej wylicytowanej ceny do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8. Uczestnik ustalony jako nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. Oględzin lokalu można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
10. Osoby prawne przystępujące do przetargu wraz z kopią wpłaty wadium powinny przedłożyć Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
- aktualny odpis KRA;
- uchwałę Walnego Zgromadzenia upoważniającą Zarząd do zakupu przedmiotowej
  nieruchomości wraz z umocowaniem osób, które będą reprezentantem podmiotu na
  przetargu;
11. Przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny.
12. Dodatkowych informacji udziela insp. Elżbieta Mizdalska, pokój nr 2 tel. (052) 389-42-14.
13. Informację o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl. w zakładce zbycie nieruchomości.


Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim   w terminie od dnia 03 czerwca 2011 roku do dnia 04 lipca 2011 roku.
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (2 czerwca 2011)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (2 czerwca 2011, 14:40:45)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (24 marca 2020, 12:43:02)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1795