2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Ogłoszenie 3

                                                                                    Sępólno Kraj.,dnia 2011.04.11
Gkr.7145-25/10


    
   Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.)


                                                    Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
                                          ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony
                   na rzecz mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Hallera 9


na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 przy ulicy Hallera 9  w Sępolnie Krajeńskim wraz z udziałem w nieruchomości - prawie użytkowania wieczystego 12/294 części z działki nr 254 o pow. 254 m² zapisanej w księdze wieczystej KW nr 20115.

Opis nieruchomości

Lokal znajduje się na parterze budynku mieszkalnego, jedno pomieszczenie o pow. użytkowej  12,32 m². Budynek, w którym znajduje się lokal, zlokalizowany jest w centralnej części miasta Sępolna Kraj. przy głównej drodze układu komunikacyjnego. Kamienica dwukondygnacyjna z poddaszem nieużytkowym, z dachem dwuspadowym o niewielkim kącie nachylenia, w całości podpiwniczona.

Udział w nieruchomości wspólnej obejmujący współwłasność części budynku i  urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu wynosi 12/294 cz.

Udział w nieruchomości wspólnej tj. działce 254 stanowi 12/294 cz. prawa użytkowania wieczystego gruntu. Użytkowanie wieczyste udziału w gruncie ustanawia się na okres 99 lat. Pierwsza opłata z tyt. oddania udziału w gruncie w użytkowanie wieczyste wynosi 25% wylicytowanego w przetargu udziału w gruncie, płatna najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Opłata roczna z tyt. oddania w użytkowanie wieczyste udziału 12/294 cz. w gruncie stanowi 1% wylicytowanego w przetargu udziału w gruncie, płatna do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku.

Cena wywoławcza lokalu wynosi 900 zł - w tym wartość udziału 12/294 w gruncie 390 zł, a prawa użytkowania wieczystego 97,50 zł.

Przetarg  odbędzie się w dniu  18 maja 2011 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim ul. Kościuszki 11, pokój nr 1 (parter).

Pozostałe dane dotyczące przetargu

1. Nieruchomości w/wym. nie obciążają długi i inne ograniczenia w rozporządzaniu własnością.
2. W przetargu mogą brać udział mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej, jeżeli wpłacą wadium w formie pieniężnej w wysokości 10% ceny wywoławczej lokalu w terminie do dnia 16 maja 2011 r. na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim - Bank Spółdzielczy w Więcborku nr 75 8162 0003 0000 8787 2000 0020. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim.
3. Dowód wpłaty wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone dzień po zamknięciu przetargu.
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
6. Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
7. Uczestnik ustalony jako nabywca zobowiązany jest do zapłacenia całej wylicytowanej ceny do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8. Uczestnik ustalony jako nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. Przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny.
10. Dodatkowych informacji udziela insp. Elżbieta Mizdalska, pokój nr 2 tel. (052) 389-42-14.
11. Informację o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl. w zakładce zbycie nieruchomości.


Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim   w terminie od dnia 15 kwietnia 2011 roku do dnia 16 maja 2011 roku.


 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (14 kwietnia 2011)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (14 kwietnia 2011, 14:30:34)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (24 marca 2020, 12:44:37)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1339