2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Ogłoszenie przetarg ograniczony Młyńska 3

 

                                                            O g ł o s z e n i e


    Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) oraz  §6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.)  Burmistrz Sępólna Kraj. ogłasza  publiczny przetarg ustny  ograniczony dla mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej ulicy Młyńskiej 3 w Sępólnie Krajeńskim na sprzedaż  nieruchomości :

1.  lokalu użytkowego przy ulicy Młyńskiej 3  w Sępólnie Kraj.   wraz z ułamkową 415/4160 cz. gruntu z działki  nr 198/3  o pow. 643 m²  zapisaną w Sądzie Rejonowym w Tucholi Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW  nr  19430.
     cena wywoławcza lokalu  13.520 zł    (słownie złotych: trzynaście tysięcy pięćset dwadzieścia)
- lokal o pow. użytkowej  32,50 m², stanowi piętrowy budynek gospodarczy, przylegający do budynku mieszkalnego.

Przetarg odbędzie się w dniu  03 sierpnia 2010 roku   o godz.  9.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kr.  -  pokój nr 1  (parter).

W przetargu mogą wziąć udział mieszkańcy Wspólnoty przy ulicy Młyńskiej 3 jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej lokalu do dnia  30 lipca 2010 roku  na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kr. w Banku Spółdzielczym Więcbork Oddz. w Sępólnie Kr. nr 75 8162 0003 0000 8787 2000 0020 lub w kasie tut. Urzędu.
Z osobą która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę pomniejszoną o wpłacone wadium najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Kraj. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim oraz w budynku przy ul. Młyńskiej 3  w terminie od dnia 02 lipca 2010 r.  do dnia 02 sierpnia 2010 r.

 

 


E.M.

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (2 lipca 2010)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (2 lipca 2010, 07:26:19)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (31 marca 2020, 14:23:46)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1821