2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Ogłoszenie - przetarg na sprzedaż działki usługowo-handlowej

Gkr. 0621-3/10 
          


O g ł o s z e n i e

    Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz. 2603)  Burmistrz Sępólna Kraj.  ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Kraj. Obr. 5 to jest działki:

  121/6   o pow. 2284 m²          zapisanej w  KW 14465 
  cena wywoławcza nieruchomości    90.450 zł + 22% VAT   (110.349,00 zł)

Nieruchomość zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczona jest pod zabudowę usługowo-handlową.

Przetarg odbędzie się w dniu  18 marca  2010 roku  o godz. 10.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  - pokój nr 1.

Dane dotyczące przetargu:

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli  wpłacą  wadium  w  wysokości  10%  ceny  wywoławczej działki (11.035 zł)  do  dnia  15 marca 2010 roku na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. w Banku Spółdzielczym Więcbork Oddz. w Sępólnie Kraj. nr 54 8162 0003 0000 8787 2000 0010. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.
2.  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone w terminie 3 -ch dni od dnia zamknięcia przetargu.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
4. Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
5. Uczestnik ustalony jako nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
6. Przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny.
7. Informację o przetargu zamieszczono na stronie internetowej Gminy Sępólno Kraj. www.bip.gmina-sepolno.pl  w zakładce Zbycie nieruchomości.
8. Dodatkowych informacje pod nr telefonu (052) 389-42-14.


Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim   w terminie od dnia 15 lutego 2010 roku do dnia 16 marca 2010 roku.

 

 


E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (12 lutego 2010)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (12 lutego 2010, 14:30:00)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (31 marca 2020, 15:07:50)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1580