2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Przetarg na sprzedaż działki w Sępólnie Kraj. Obr. 2

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości rolnej
położonej w Sępólnie Krajeńskim

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603  ze zm../ 

I   przetarg  nieograniczony ustny na sprzedaż działki położonej w Sępólnie Kraj. Obr. 2

Działka oznaczona nr ewidencyjnym  4  o pow. 100305 m² zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW nr 14462.

Cena wywoławcza   - 732.230 zł
Wadium   -  73.223 zł

1. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno Krajeńskie  -  brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno Krajeńskie  -  Obszar R (tereny rolne, które pozostawia się w dotychczasowej formie użytkowania i zagospodarowania. Bezpośrednie sąsiedztwo ze zwartą zabudową wsi Sikorz, wyklucza docelowy rozwój dzielnicy przemysłowo - składowej w kierunku północnym).
3. Sposób użytkowania  -  w ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest jako rola, pastwisko, nieużytki, wody stojące.
4. Nieruchomości nie obciążają długi i inne ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2009 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Kościuszki  11 -   pokój nr 1 (parter).

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w formie pieniężnej w podanej wyżej wysokości w terminie do dnia 08 czerwca 2009r. na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  - Bank Spółdzielczy Więcbork nr 75 8162 0003 0000 8787 2000 0020. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.
2. Dowód wpłaty wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone dzień po zamknięciu przetargu.
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
7. Uczestnik ustalony jako nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8. Uczestnik przetargu  ustalony jako nabywca zobowiązany jest do zapłacenia całej wylicytowanej ceny do dnia zawarcia umowy notarialnej.
9. Oględzin terenu można dokonać w każdy piątek w godzinach 14.30-15.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
10.  Osoby prawne przystępujące do przetargu wraz z kopią wpłaty wadium powinni przedłożyć Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
- aktualny odpis KRS
- uchwałę Walnego Zgromadzenia upoważniającą zarząd do zakupu przedmiotowej nieruchomości wraz z wskazaniem osób, które będą reprezentantem podmiotu na przetargu.
    11.  Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny.
    12.  Dodatkowych informacji udziela insp. Elżbieta Mizdalska,   pokój nr 2
           tel. (052) 389 42 14.
    13. Informację o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl  w zakładce Zbycie nieruchomości.

 


Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. w dniach od 03 kwietnia 2009 roku do dnia 04 maja 2009 roku.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (2 kwietnia 2009)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (2 kwietnia 2009, 14:41:11)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (31 marca 2020, 15:53:17)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1703