2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

rokowania - działki przy ulicy Chopina


Ogłoszenie o rokowaniach

  Na podstawie § 25 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207, poz. 2108)  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza rokowania dot. sprzedaży działek budowlanych, położonych w Sępólnie Kraj. przy ulicy Chopina :

działki nr 429/1  o pow.  1568 m²   zapisanej w KW 26583
cena nieruchomości ustalona przez biegłego rzeczoznawcę wynosi   83.730 zł brutto
działki nr 430/1  o pow. 1742 m²    zapisanej w KW 26584
cena nieruchomości ustalona przez biegłego rzeczoznawcę wynosi   93.020 zł brutto
działki nr 433/11 o pow.1387 m²    zapisanej w KW 26581
cena nieruchomości ustalona przez biegłego rzeczoznawcę wynosi   67.715 zł brutto
działki nr 433/10 o pow.1278 m²    zapisanej w KW 25580
cena nieruchomości ustalona przez biegłego rzeczoznawcę wynosi   68.245 zł brutto

Nieruchomości zgodnie z obowiązującym miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego terenu (uchwała Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. Nr II/17/06 z dnia 30.11.2006 r. Dz.Urz, Woj. Kuj- Pom. z 2007 r. nr 3 poz. 59) stanowią działki budowlane przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną. Nieruchomości nie obciążają długi i ograniczenia w rozporządzaniu własnością.
Na powyższe nieruchomości odbyły się dwa bezskuteczne przetargi w dniu  01 sierpnia 2008 roku (cena wywoławcza działki 429/1 - 83.730 zł, działki 430/1 - 93.020 zł, działki 433/11 - 67.715 zł, działki 433/10 - 68.245 zł)  oraz  10 października 2008 roku  (cena wywoławcza działki 429/1 - 62.797 zł, działki 430/1 - 69.765 zł, działki 433/11 - 50.036 zł, działki 433/10 - 51.184 zł.)).

Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w rokowaniach.

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu  02 grudnia 2008 roku o godz. 10.00  w budynku tut. Urzędu pokój nr 1 (parter)

Zaliczkę w wysokości 5% ceny określonej działki  (nr działki) ustalonej przez rzeczoznawcę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,  należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. w Banku Spółdzielczym Więcbork Oddz. w Sępólnie Kr. nr  75 8162 0003 0000 8787 2000 0020 lub w kasie tut. Urzędu.
Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Zwrot wpłaconej zaliczki osobom, które nie wygrały rokowań nastąpi po ich przeprowadzeniu.

Zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ROKOWANIA  działki ul. Chopina” należy złożyć w sekretariacie Urzędu pokój nr 9  najpóźniej do dnia 28 listopada 2008 roku.

Zgłoszenie powinno zawierać : imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę sporządzenia zgłoszenia, proponowaną cenę nieruchomości i sposób jej zapłaty,  oświadczenie że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Ogłoszenie niniejsze zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  od dnia 31 października 2008 roku do dnia 01 grudnia 2008 roku.

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (3 listopada 2008)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (3 listopada 2008, 11:33:49)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (1 kwietnia 2020, 13:08:45)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1834