2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

II przetarg na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego przy ulicy Hallera 7

O g ł o s z e n i e


     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) oraz  §6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.)  Burmistrz Sępólna Kraj. ogłasza II publiczny przetarg ustny  ograniczony dla mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej Hallera 7 na sprzedaż  nieruchomości :

1.  lokalu  nr 5  przy ulicy Hallera 7  w Sępólnie Kr.   wraz z ułamkową 29/5279 cz. gruntu z działki  nr 253  o pow. 469 m²  zapisaną w Sądzie Rejonowym w Tucholi Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW  nr 13378.
     cena wywoławcza lokalu  690,00 zł    (słownie złotych: sześćset dziewięćdziesiąt)
- lokal usytuowany  jest na parterze budynku, stanowi pomieszczenie gospodarcze o pow. 2,95 m².

Przetarg odbędzie się w dniu   15 lutego 2008 roku   o godz.  9.50  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kr.  -  pokój nr 1  (parter).

W przetargu mogą wziąć udział mieszkańcy Wspólnoty przy ulicy Hallera 7 jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej lokalu do dnia  13 lutego 2008 roku  na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kr. w Banku Spółdzielczym Więcbork Oddz. w Sępólnie Kr. nr 75 8162 0003 0000 8787 2000 0020 lub w kasie tut. Urzędu.
Z osobą która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę pomniejszoną o wpłacone wadium najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Kraj. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim oraz w budynku przy ul.Hallera 7  w terminie od dnia 14 stycznia 2008 roku do dnia 12 lutego 2008 roku.

E.M.

lokal sprzedany

metryczka


Wytworzył: E.M. (17 stycznia 2008)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (17 stycznia 2008, 08:13:50)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (1 kwietnia 2020, 13:28:21)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1981