2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 60b przetarg na sprzedaż działki 14/4Gkr.6840.7.2016                                                                Sępólno Kraj.,2016.06.22


O g ł o s z e n i e


      Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2015r. poz. 1774 ze zm./ oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim


1. działki nr  14/4  o pow.  3324 m²    KW BY2T/00020980/0        - położona Obr. 2 Sępólno
cena wywoławcza nieruchomości  -       93.912,96 zł  (w tym VAT 17.560,96 zł)


Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest  pod usługi, produkcję (P,U).

Przetarg odbędzie się w dniu  29 lipca 2016 roku  o godz. 10.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  pokój nr 7 (parter)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne (po okazaniu dokumentu tożsamości) i prawne (po przedłożeniu odpisu KRS, uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającego Zarząd do zakupu określonej nieruchomości wraz z umocowaniem osób, które będą reprezentowały podmiot na przetargu)  jeżeli wpłacą  wadium  w  wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości do dnia  26 lipca 2016 r. na konto: Gmina Sępólno Krajeńskie BGŻ BNP PARIBAS Nr 20 2030 0045 1110 0000 0286 4640 lub w kasie tut. Urzędu.
Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje  na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy /www.bip.gmina-sepolno.pl/ w terminie od dnia  27 czerwca 2016 roku do dnia 26 lipca 2016 roku.E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (24 czerwca 2016)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (24 czerwca 2016, 09:53:37)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 14:35:05)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 387