2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 60 b sprzedaż działki rolnej we Włościborzu

                                                                                            Sępólno Kraj.2016.06.22
Gkr. 6840.7.2016

O g ł o s z e n i e


      Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2015r. poz. 1774 ze zm./, § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 poz. 803ze zm. ) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza  publiczny przetarg ustny ograniczony na rzecz rolników indywidualnych (zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego)  na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Włościbórz.gm. Sępólno Kraj.


1. działki nr  411  o pow.  6000 m²    KW BY2T/00016252/7   
cena wywoławcza nieruchomości -       21.000 zł

Przetarg odbędzie się w dniu  29 lipca  2016 roku  o godz. 10.15  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  pokój nr 7 (parter)

W przetargu mogą brać udział rolnicy indywidualni jeżeli wpłacą  wadium  w  wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości do dnia 26 lipca 2016 r. na konto: Gmina Sępólno Krajeńskie BGŻ BNP PARIBAS Nr 20 2030 0045 1110 0000 0286 4640 lub w kasie tut. Urzędu.
Osoba przystępująca do przetargu winna przedłożyć: dowód osobisty, oświadczenie o powierzchni użytków rolnych i prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres 5 -ciu lat  poświadczone przez Burmistrza, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, oraz dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji rolniczych wydane przez właściwe organy.
Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje  na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy /www.bip.gmina-sepolno.pl/ w terminie od dnia   27 czerwca 2016 roku do dnia  26 lipca 2016 roku.

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalka (24 czerwca 2016)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (24 czerwca 2016, 09:48:05)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 14:36:43)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 404