Regulamin wynagradzania

 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA
PRACOWNIKÓW
Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej
w Sępólnie Krajeńskim

 


   Na podstawie art.772 ustawy z dn.26 czerwca 1974 r.- Kodeksu pracy (Dz.U. nr 24 poz.141 z późn. zm., z uwzgl. zmiany dokonanej 2 lutego 1996 r. opublikowanej w Dz. U. nr 24 poz.110) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 61 poz. 708), po uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową ustalam, co następuje:

I. Postanowienia wstępne

§ 1


   Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą.

§ 2


   Postanowienia regulaminu dotyczą pracowników zatrudnionych w Zakładzie Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Kr.

§ 3


   Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy został zapoznany z regulaminem wynagradzania przez dyrektora placówki. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulaminem zostaje dołączone do jego akt osobowych.

§ 4


   Przez pracodawcę należy rozumieć dyrektora ZOOS, a przez organ zarządzający - Zarząd Miejski w Sępólnie Kraj.

II. Wynagrodzenie za pracę

§ 5


   Niniejszy regulamin ustala:


1. tabelę miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu,
2. tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników,stanowiącą załącznik nr 2  do regulaminu,
3. wykaz stanowisk kierowniczych i tabelę miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego stanowiącą załącznik nr 3 do regulaminu.

§ 6


   U pracodawcy obowiązuje czasowo-premiowy system wynagradzania, polegający na ustaleniu dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników stawek wynagradzania zasadniczego oraz premii przyznawanej według regulaminu premiowania.

 

§ 7


   Podstawą zaszeregowania pracownika jest tabela stanowisk i kwalifikacji pracownika stanowiąca załącznik nr 2 do regulaminu i obejmująca wszystkie prace (stanowiska) występujące w ZOOS.


§ 8


1. Miesięczna stawka wynagradzania zasadniczego pracownika odpowiadająca   kategorii osobistego zaszeregowania ustalona jest na podstawie tabeli miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego stanowiąca załącznik  nr 1 do regulaminu.
2. Godzinową stawkę wynagradzania ustala się przez podzielenie     miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego  zaszeregowania przez 170 (dla pracowników, których obowiazuje  40-godzinny przecietny tygodniowy wymiar czasu pracy).

§ 9


1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kierowniczym przysługuje dodatek funkcyjny.
2. Wykaz stanowisk kierowniczych oraz tabelę miesięcznych stawek dodatku   funkcyjnego określa załącznik nr 3 do regulaminu.

§ 10


1. Poza wynagrodzeniem zasadniczym i dodatkiem funkcyjnym ustalonym według § 5-9 pracownikom przysługuje premia. Wysokość premii określona jest w procentach miesięcznej stawki wynagrodzenia     zasadniczego.
2. W ramach środków na wynagrodzenie osobowe tworzy się fundusz premiowy   z przeznaczeniem na premie dla pracowników.
3. Zasady podziału funduszu premiowego i przyznawania premii określa zakładowy regulamin premiowania wprowadzony z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu, uzgodniony z związkami zawodowymi.

§ 11


1. W ramach środków na wynagrodzenie tworzy się fundusz nagród w wysokości 1% środków na wynagrodzenie osobowe.
2. Fundusz nagród, o którym mowa w pkt 1, może być podwyższony przez  Zarząd Miejski w Sępólnie Kraj. w ramach posiadanych środków na  wynagrodzenie osobowe.
3. Pracownicy szczególnie wyróżniający się w pracy mogą uzyskiwać na wniosek bezpośrednich przełożonych nagrody przyznawane przez pracodawcę lub organ zarządzający.

§ 12


   Oprócz świadczeń wyżej wymienionych, pracownicy mają prawo do:
1. dodatków stażowych określonych w §13 regulaminu,
2. wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych według zasad     określonych w art. 134-135 Kodeksy pracy,
3. wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej    wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy wg.   zasad określonych w art. 81 Kodeksu pracy,
4. dodatkowego wynagrodzenia za pracę w nocy wg. zasad okreśłonych w  art. 137 Kodeksu pracy,
5. 2% zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego za pracę przy obsłudze     elektronicznych monitorów ekranowych,
6. odrębnego wynagrodzenia za dodatkowe prace określone w § 14  regulaminu.

 

§ 13


1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5%   wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o   1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięczego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się   okresy poprzedniego zatrudnienia.
3. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat   wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów   podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą   uprawnienia pracownicze.
4. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które   otrzymuje wynarodzenie. Dodatek ten przysługuje również za dni   nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby   bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub   chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie   lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
5. W przypadku dodatkowego zatrudnienia pracownika prawo do dodatku za   wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu   zatrudnienia dodatkowego nie podlegają zaliczeniu okresu zatrudnienia   podstawowego.
6. Dodatek za wysługę lat wypłacony jest w terminie wypłaty  wynagrodzenia i przysługuje:
  a. od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po     miesiącu w którym pracownik nabył prawo do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastapiło w ciągu miesiąca,
  b. za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.


§ 14


1. Pracownikowi wykonującemu dodatkowe zadania przysługuje odrębne   wynagrodzenie.
2. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia oraz zakres powierzonych do   wykonania prac, o których mowa w pkt 1, określa dyrektor zakładu.

§ 15 


   Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.


III.  Pieniężne świadczenia związane z pracą

 

§ 16


1. Pracownikom przysługują, poza wynagrodzeniem za pracę i wymienionymi   dodatkami, również inne świadczenia pieniężne związane z pracą:
  a. świadczenia należne w okresie czasowej niezdolności do pracy w oparciu o art. 92 i 184 Kodeksu pracy w wymiarze określonym w tych artykułach oraz w przepisach regulujących uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  b. świadczenia przysługujące z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w oparciu o art.  92 i 2371 Kodeksu pracy oraz przepisy regulujące zakres i wysokość tych świadczeń,
  c. nagrody jubileuszowe przyznawane według zasad określonych w §17  niniejszego regulaminu,
  d. odprawy w związku z powołaniem do służby wojskowej należne w oparciu o przepisy regulujące powszechny obowiązek obrony państwa,
  e. odprawy rentowe lub emerytalne przysługujące w oparciu o art. 92/1 Kodeksu pracy w wysokości określonej w § 19 niniejszego regulaminu,

  f. odprawa po śmierci pracownika przysługująca na podstawie art. 93 Kodeksu pracy w wysokości określonej w tym artykule,
  g. zwrot kosztów delegacji służbowych wg. zasad ustalonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
  h. inne należności , które przysługują na podstawie ustaw, aktów wykonawczych do nich lub przepisów o randze wyższej od regulaminu.

§ 17


1. Pracownikowi przysługują za wieloletnią pracę nagrody jubileuszowe w   wysokości:
 1/ za 20 lat pracy - 75% wynagrodzenia miesięcznego,
 2/ za 25 lat pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego,
 3/ za 30 lat pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego,
 4/ za 35 lat pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego,
 5/ za 40 lat pracy - 300% wynagrodzenia miesięcznego.
2. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się   wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy,   jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu   pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3. W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku   pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody wlicza się jeden z   tych okresów.
4. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu   uprawniającego do nagrody.
5. Pracownik jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody jeżeli   w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.
6. Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.
7. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi  wynagrodzenie   przysługujące pracownikowi w dniu nabyca prawa do nagrody, a jeżeli   dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące w dniu wypłaty.
8. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej bedąc   zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty,   podstawę obliczania nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące   pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody.
9. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustaleniu   ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
10. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę   lub rentę inwalidzką pracownikowi, któremu do nabycia prawa do   nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia   rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania   stosunku pracy.
11. Jeżeli w dniu  wejścia w życie przepisów wprowadzających   zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych   okresów nie podlegających dotychczas wliczeniu - pracownikowi upływa   okres uprawniający go do dwóch lub więcej nagród, pracodawca wpłaca   mu tylko jedną nagrodę najwyższą.
12. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa   w pkt. 11, ma okres zatrudnienia dłuższy niż wymagany do nagrody   danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres   uprawniający go do nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca   się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej -   różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
13. Przepisy pkt. 11, 12 mają odpowiednio zastosowanie, w razie gdy w   dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody, był   uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik   prawo nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.
14. Pracownik, który przed dniem wejścia w życie przepisów, o których   mowa w pkt. 11, nabył prawo do nagrody jubileuszowej, okresy   zatrudnienia omawiane przepisach pkt 11 podlegają wliczeniu na   dotychczasowych zasadach przy ustaleniu prawa do kolejnych nagród.
15. Pracownik, który podjął zatrudnienie po dniu wejścia w życie   przepisów, o których mowa w pkt. 11, nabywa prawo do nagrody   jubileuszowej na zasadach określonych w pkt. 2-13, niezależnie od   wcześniejszego nabycia do nagrody za dany okres.

§ 18


1. Pracownik, który na podstawie odrębnych przepisów uprawniony jest do   dodatku za wysługę lat oraz do nagrody jubileuszowej, zachowuje nadal   te uprawnienia.
2. W razie zbiegu uprawnień do dadatku za wysługę lat i nagrody   jubileuszowej, o których mowa w pkt. 1 oraz w § 13 i 16, pracownik ma   prawo do jednego korzystniejszego dodatku i do jednej korzystniejszej   nagrody.

§ 19


1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej   lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na   emeryturę lub rentę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:
  a. jednomiesięcznego wynagrodzenia miesięcznego - jeżeli pracownik był    zatrudniony krócej niż 10 lat,
  b. dwumiesięcznego wynagrodzenia miesięcznego - jeżeli pracownik był    zatrudniony co najmniej 10 lat, nie niższej jednak od określonej w    Kodeksie pracy.
2. Okres pracy uprawniający do odprawy ustala się według zasad   obowiązujących przy ustaleniu okresów zatrudnienia uprawniających do dodatku za wysługę lat.
3. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej   prawa.

IV.Sposób i terminy wynagrodzeń i pozostałych należności pracowniczych.

 

§ 20


1. Wynagrodzenie zasadnicze łącznie z dodatkami do niego wymienionymi w   § 12 wypłacone jest najpóźniej w ostatnim dniu roboczym każdego   miesiąca.
2. Wypłata wynagrodzenia i zasiłków za dni niezdolności do pracy   dokonywana jest również najpóźniej w ostatnim roboczym dniu każdego    miesiąca.
3. Wypłata premii ustalonej w układzie miesięcznym następuje najpóźniej   w ostatnim roboczym dniu  każdego miesiąca.
4. W przypadku naruszania obowiązków pracowniczych kwalifikujących się   do wstrzymania, zmniejszenia, potrącenia premii, które nastąpiły po   sporządzeniu listy płac za miesiąc, w którym owo naruszenie   nastąpiło, zmniejszenie lub potrącenie następuje w miesiącu   następnym.
5. Świadczenia wymienione w dziale III regulaminu wypłacane są   najpóźniej w najbliższym terminie płatności przypadającym po dacie   ustalenia ich wysokości.

§ 21


   Miejscem wypłaty wszystkich wynagrodzeń jest kasa Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Kr. Wypłaty dokonuje się w formie pieniężnej lub na konto bankowe (po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody).

V.Postanowienia końcowe

 


§ 22


   Regulamin wynagradzania wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2001 r., to jest po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników przez wywieszenie w gablocie ogłoszeń.

§ 23


   Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy aneksu do regulaminu .
Aneks wchodzi w życie wg. zasad wymienionych w  § 22 niniejszego regulaminu.

§ 24


   Niniejszy regulamin wynagradzania obowiązuje do dnia wejścia w życie ponadzakładowego układu zbiorowego lub nowego regulaminu wynagradzania.

§ 25


   Wszelkich wyjaśnień w sprawie treści regulaminu, przywołanych w nim aktów prawnych i załączników udziela pracodawca.
Interpretacja regulaminu należy do pracodawcy działającego w porozumieniu z zakładową organizacją związkową.

§ 26


1. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawuje kierownik zakładu pracy.
2. Każdy pracownik i każda zakładowa organizacja związkowa mają prawo złożyć kierownikowi zakładu zawiadomienie o naruszeniu regulaminu wynagradzania. Kierownik zakładu pracy niezwłocznie je rozpatruje i udziela odpowiedzi.

§ 26


   Z dniem wejścia w życie tego regulaminu traci moc dotychczasowy regulamin lub system wynagradzania za pracę.
          
      Przedstawiciel
Związków Zawodowych                                                     Pracodawca


  ...................                                                              ...................

 (data, podpis, pieczątka)                                      (data, podpis, pieczątka)

 

ANEKS

DO

REGULAMINU WYNAGRADZANIA

Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej
w Sępólnie Krajeńskim


   Na podstawie § 23 Regulaminu wynagradzania Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej z dnia 1.01.2001 r. w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U nr 34 poz. 393), po uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową ustalam, co następuje:

§ 1. W regulaminie wynagradzania Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej z dnia 1.01.2001 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 17 w ust.1 po pkt. 5 dodaje się pkt. 6 w brzmieniu:
 "6/ za 45 lat pracy - 400% wynagrodzenia miesięcznego.";

2) w § 19 w ust.1 pkt. b. otrzymuje brzmienie:
 "b. dwumiesięcznego wynagrodzenia - po 10 latach pracy,"

3) w § 19 w ust. 1 po pkt b. dodaje się pkt c. i d. w brzmieniu:
 "c. trzymiesięcznego wynagrodzenia - po 15 latach pracy,
  d. sześciomiesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy."

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem 5 maja 2001r. to jest po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników przez       wywieszenie w gablocie ogłoszeń.


      Przedstawiciel
Związków Zawodowych                               Pracodawca


        ....................                                 ....................
(data, podpis, pieczątka)                        (data, podpis, pieczątka) 

 


Załącznik Nr 1

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Kr.

Obowiązuje od 1.01.2001r.

Kat. zaszereg.

Liczba punktów

Kwota w złotych

I

20

527

 

II

21-35

607

661

III

36-50

665

718

IV

51-65

722

776

V

66-80

779

833

VI

81-95

837

891

VII

96-110

894

948

VIII

111-125

952

1005

IX

126-140

1009

1063

X

141-160

1067

1139

XI

161-180

1143

1216

XII

181-200

1220

1293

XIII

201-220

1296

1369

XIV

221-240

1373

1446

XV

241-260

1450

1522

XVI

261-280

1526

1599

XVII

281-300

1603

1676

XVIII

301-320

1679

1752

XIX

321-340

1756

1829

XX

341-365

1833

1924

XXI

366-390

1928

2020

XXII

391-420

2024

2135

 

Załącznik Nr 2

Tabela stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników.

L.p.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjgo do

Wymagania kwalifikacyjne wykształ- liczba  cenie    lat pracy

1

2

3

4

5

6

Wszystkie jednostki - stanowiska wspólne

1.

Dyrektor biura, kierownik oddziału (filii)

XV -XVIII

8

wyższe

6

2.

Zastępca głównego księgowego w wielobranżowym zakładzie (jednostce)

XIV -XVIII

8

wyższe

6

3.

Zastępca głównego księgowego w zakładzie (jednostce)

XIV -XVII

6

wyższe

6

4.

Naczelnik (kierownik) wydziału (działu, pracowni, samodzielnego referatu, samodz. sekcji, laboratorium, placówki specjalistycznej), główny specjalista d.s. księgowości

XII -XVII

6

wyższe średnie

5

5.

Radca prawny

XII -XVII

6

wyższe

5

6.

Kierownik zespołu

X -XVII

6

wyższe

4

7.

Z-ca głównego księgowego

XIII -XVI

5

wyższe średnie

4

8.

Z-ca naczelnika (kierownika) wydziału (działu, zespołu, pracowni), kierownik referatu

X -XVI

5

wyższe średnie

4 5

9.

Starszy specjalista d.s. kadr, płac, księgowości

X -XV

-

wyższe średnie

5

10.

Specjalista d.s. kadr, płac, księgowości

VIII -XIV

-

wyższe średnie

4 5

11.

Starszy referent, kasjer

VI -XII

-

wyższe średnie

- 2

12.

Referent

V -XI

-

średnie

-

 

Załącznik Nr 3

Tabela stawek dodatku funkcyjnego

Obowiązuje od 1.01.2001 r.

 

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego

1

 2

 3

4

 5

6

7

8

9

do 35

do 50

do 65

do 80

do 95

do 110

do 125

do 150

do 175


Wytworzył: Maria Chmielewska (28 czerwca 2003)
Opublikował: Maria Chmielewska (28 czerwca 2003, 12:24:01)

Ostatnia zmiana: Maria Chmielewska (29 czerwca 2003, 17:54:27)
Zmieniono: 2003-06-29

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10147

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij