Budowa mola

Irg.7331/134/06                                                                 Sępólno Kraj., 2006-08-28

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania

 Zgodnie z art. 61 par. 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zmianami ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z dnia 2003 roku Nr 80 , poz. 717 )

zawiadamia się

że w dniu  28 sierpnia 2006 roku zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 22 sierpnia 2006r. Gminy Sępólno Krajeńskie z siedzibą przy ul. Kościuszki 11, w celu ustalenia warunków zabudowy  dla inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie mola spacerowego z kawiarnią, amfiteatru wraz z przebudową nadbrzeża i niezbędną infrastrukturą” planowanej na działkach 215, 213/2, 213/3,  obręb 3, 198/8, 190/1, 193/5, 189/1, 188/1 obręb Dziechowo, gmina Sępólno Kraj.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedstawionym wnioskiem i wnieść ewentualne wnioski i uwagi w Referacie Rozwoju Gospodarczego , Ochrony Środowiska , Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w ( pok. 7B w godz.  9-15) 

                                                         Z up. Burmistrza
                                                         inż. Bożena Mikicka
                                                         Kierownik Referatu
                                                         Rozwoju Gospodarczego,
                                                         Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji


       

 


 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (28 sierpnia 2006)
Opublikował: Bożena Mikicka (28 sierpnia 2006, 08:44:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2307