Budowa przyłącza energetycznego i telekomunikacyjnego

Irg.7331/114/06                                                                  Sępólno Kraj., 2006-07-17

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania

 Zgodnie z art. 61 par. 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zmianami ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z dnia 2003 roku Nr 80 , poz. 717 )

zawiadamia się

że w dniu  17 lipca 2006 roku zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 12 lipca 2006r. Regionalnej Sieci Telekomunikacyjnej EL-Net S.A. 02-822 Warszawa ul. Poleczki 13, w celu ustalenia warunków zabudowy  dla inwestycji celu publicznego polegającej na posadowieniu kontenera telekomunikacyjnego z wygrodzeniem oraz budową przyłącza energetycznego i telekomunikacyjnego, na nieruchomości o nr ew. 126, położonym w obrębie geodezyjnym nr 5 w Sępólnie Kraj.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedstawionym wnioskiem i wnieść ewentualne wnioski i uwagi w Referacie Rozwoju Gospodarczego , Ochrony Środowiska , Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w ( pok. 7A w godz.  9-15) 

Z up. Burmistrza
    inż. Bożena Mikicka
                                      Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
                                  Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji
       

metryczka


Wytworzył: Małgorzata barabach (17 lipca 2006)
Opublikował: Bożena Mikicka (17 lipca 2006, 13:38:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2503