stacja plus gsm

                                                                          Sępólno Krajeńskie 1 września 2005r.


Burmistrz Sępólna Krajeńskiego

Podaje do publicznej wiadomości, ze wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pod nazwą:

„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 42533 Wałdowo”

1. Określenie granic terenu objętego wnioskiem:
 Działka/ki nr ewidencyjny: 10/2, położona(e) w miejscowości Wałdowo, gmina Sępólno Krajeńskie
 Na jednym egzemplarzu kopii mapy ewidencyjnej (załącznik nr 1) granice terenu objętego wnioskiem oznaczono kolorem czarnym
 W stosunku do inwestycji liniowych trasa wyrysowana linią czerwoną
2. Charakterystyka inwestycji:
 Planowany sposób zagospodarowania terenu:
           W ramach zadania przewiduje się budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na wieży stalowej.
      3.  Zaopatrzenie w :
 Wodę
 Energię elektryczną – zasilanie z sieci niskiego napięcia 230 V
 Energię cieplną
 Gaz
4.  Sposób oczyszczania i odprowadzania ścieków
5.  Sposób odprowadzania wód odpadowych
6.  Charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu, charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko.
Prace budowlane nie będą prowadzone na dużą skalę, która wiązałaby się z wystąpieniem znaczących oddziaływań. Budowa stacji polegać będzie na ogrodzeniu terenu, wylaniu fundamentów pod kontroler i wieżę, zamontowaniu segmentów wieży za pośrednictwem dźwigu oraz zainstalowaniu anten na wieży, traktów kablowych i urządzeń w kontenerze. Do stacji doprowadzane będzie przyłączę energetyczne, zapewniające zasilanie energią elektryczną.

 

Z up. Burmistrza
inż. Bożena Mikicka
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
Ochrony Środowiska,Turystyki i Rekreacji

Irg. 7624/1/05                                                                 Sępólno Kraj. 2005-12-14

 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

 


Zgodnie z art. 46a  ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627, z późn. zmianami) a także art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zmianami)
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zawiadamia, że w dniu 14.12.2005r. na wniosek POLKOMTEL S. A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Aleje Jerozolimskie 81 a
została wydana decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.„Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 42533 Wałdowo.”
Na podstawie art. 129 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zmianami) strony mogą wnieść odwołanie za pośrednictwem tut. Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim w terminie 14 dni od opublikowania niniejszego obwieszczenia.
Informacji w przedmiotowej sprawie udziela Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji inż. Bożena Mikicka, pokój nr 7e, tel. (0-52) 389 42 38

 

Z up. Burmistrza
inż. Bożena Mikicka
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
Ochrony Środowiska,Turystyki i Rekreacji


metryczka


Wytworzył: inż. Bożena Mikicka (1 września 2005)
Opublikował: Bożena Mikicka (1 września 2005, 09:58:24)

Ostatnia zmiana: Bożena Mikicka (14 grudnia 2005, 11:53:11)
Zmieniono: Zakończenie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2499