Budowa drogi ul. Radosnej w Sępólnie Kraj.

 Sępólno Krajeńskie 2021-10-14
Irg.6733.26.2021
Obwieszczenie
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741)
zawiadamia się
 
że w dniu  14 października 2021 roku, zostało wszczęte postępowanie w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Budowie drogi gminnej ulicy Radosnej na działce o nr ewid. 545/2 położonej w obrębie geodezyjnym 0001 Sępólno Krajeńskie”.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz wypowiedzieć się co do zebranego w w/w sprawie materiału dowodowego, składać wnioski i uwagi oraz przedłożyć dodatkowe dokumenty.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.       
 
z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz- Tumanik 
Kierownik referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń SM Osiedla nr 2
 
Wywieszono w dniu …………………………….   Zdjęto w dniu …………………………….

metryczka


Wytworzył: M. Barabach (14 października 2021)
Opublikował: Barabach Małgorzata (14 października 2021, 13:57:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 161