obwieszczenie budowa sieci elektroenergetycznej nn Sikorz

Sępólno Krajeńskie 2019-07-09 
Irg.6733.13.2019
Obwieszczenie 
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego 
  
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)
zawiadamia się
że w dniu  4 lipca 2019 roku, zostało wszczęte postępowanie na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Bydgoszcz, Rejon Dystrybucji Nakło ul. Nowa 41, 89-100 Nakło w imieniu której występuje na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Rafał Janik
w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:
Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach o nr ewid. 154/1, 386/11, 386/13 dla zasilania działki nr 386/11  w miejscowości Sikorz gmina Sępólno Krajeńskie
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz wypowiedzieć się co do zebranego w w/w sprawie materiału dowodowego, składać wnioski i uwagi oraz przedłożyć dodatkowe dokumenty.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.       
 
Z up. Burmistrza 
mgr Anna Sotkiewicz Tumanik 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (9 lipca 2019)
Opublikował: Barabach Małgorzata (9 lipca 2019, 13:38:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 99