zawiadomienie o wydanej decyzji Irg. 6220.7.2018

Sępólno Krajeński, dnia 13 listopada 2018r. 
Irg.6220.7.2018
 
ZAWIADOMIENIE 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405)
 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości:
 
 w dniu 13 listopada 2018r. została wydana decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej Świdwie A o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części  działki o nr ewid. 77 obr. ewidencyjny nr 0012 Świdwie gmina Sępólno Krajeńskie”. 
 

 Informacja o wydanej decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gmina-sepolno.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informację o środowisku i jego ochronie www.ekoportal.gov.pl oraz w pobliżu realizacji przedsięwzięcia Sołectwo Świdwie.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym: z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim wyrażonej w piśmie znak: N.NZ.401.18.2018 z dnia 25-09-2018r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyrażonej w postanowieniu znak: WOO.4221.99.2018.JW z dnia 08-10-2018r Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu opinia znak: BD.ZZŚ.1.436.102.2018.DG z dnia 27-06-2018r. (wpł. 02-07-2018r.) oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach  opinia znak: GD.ZZŚ.1.435.201.2018.ŻM z dnia 16-08-2018r.można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój nr 7B (Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pokój nr 7B, w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00), na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405).

Z up. Burmistrza
mgr inż Marek Zieńko
Z-ca Burmistrza

metryczka


Wytworzył: Malgorzata Barabach (13 listopada 2018)
Opublikował: Barabach Małgorzata (13 listopada 2018, 09:02:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 95