Wyłonienie raportu do publicznego wglądu Farma fotowoltaiczna Świdwie B.

 
                                                                                        Sępólno Krajeńskie, 4 września 2018r.
Irg.6220.8.2018
Z A W I A D O M I E N I E 
 
Na podstawie art. 21 i 33 ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1005 z  późn zm..),  
 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację:
 
1.      o wszczęciu postępowania w dniu 14 maja 2018r. na wniosek Firmy PVE 25 Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 4/10. 85-236 Bydgoszcz reprezentowanej na mocy udzielonego pełnomocnictwa przez Pana Dominika Sosińskiego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowie farmy fotowoltaicznej Świdwie B o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części  działki o nr ewid. 77 obr. ewidencyjny nr 0012 Świdwie gmina Sępólno Krajeńskie”.
2.      przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;
3.      prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa (wszystkich zainteresowanych),
w ramach którego umożliwia się:
a)    zapoznanie z wnioskiem o wydanie przedmiotowej decyzji i raportem o oddziaływaniu inwestycji na środowisko przedłożonym w dniu 31-08-2018r. Akta sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 7B), w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00),
b)   składanie uwag i wniosków do prowadzonego postępowania w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia w następujący sposób:
·         pisemnie na adres: Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,
·         ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim  w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 7B) w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00),
·         drogą elektroniczną na sekretariat@gmina-sepolno.pl; irg@gmina-spoelno.pl
 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie wydana przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego na podstawie przedłożonego raportu, po uzgodnieniu warunków realizacji inwestycji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sępólnie Krajeńskim oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie”.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego w toku postępowania rozpatrzy wniesione uwagi i wnioski, a w uzasadnieniu swojej decyzji wskaże, w jakim zakresie zostały one wzięte pod uwagę oraz w jakim zakresie zostały uwzględnione. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu, nie zostaną rozpatrzone.
 
   Z up. Burmistrza 
mgr inż Marek Zieńko
Z-ca Burmistrza

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu…………….…..
i zdjęto dnia……………………………………………….
 
Niniejsze zawiadomienie zamieszczono :
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim,
- na stronie internetowej www.ekoportal.gov.pl
- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Świdwie

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (4 września 2018)
Opublikował: Barabach Małgorzata (4 września 2018, 09:11:54)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (4 września 2018, 10:15:32)
Zmieniono: poprawiono estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 270