Decyzja o braku konieczności przeprowadzenia ooś Irg. 6220.3.2018

Sępólno Krajeński, dnia 6 lipca 2018r. 
Irg.6220.3.2018
 
ZAWIADOMIENIE 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405)
 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości:
 
 w dniu 6 lipca 2018r. została wydana decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1112C relacji Trzciany - Wałdowo - Gostycyn na odcinku Trzciany - Wałdowo”.
 
 Informacja o wydanej decyzji została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gmina-sepolno.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informację o środowisku i jego ochronie www.ekoportal.gov.pl oraz w pobliżu realizacji przedsięwzięcia Sołectwo: Włościbórz, Wałdowo i Trzciany. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym: z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim wyrażonej w piśmie znak: N.NZ.401.5.2018 z dnia 27-03-2018r., postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyrażonej w postanowieniu znak: WOO.4240.141.2018.JM.2 z dnia 09-05-2018r. oraz z opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Chojnicach opinia znak: GD.ZZŚ.1.435.116.2018.ŻM z dnia 30-05-2018 (wpł. 06-06-2018r.) można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój nr 7B (Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pokój nr 7B, w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00), na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405).

Z up. Burmistrza
mgr inż Marek Zieńko
Z-ca Burmistrza

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (6 lipca 2018)
Opublikował: Barabach Małgorzata (6 lipca 2018, 14:45:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 140