obwieszczenie o wydanych postanowieniach Irg. 6220.3.2018

Sępólno Krajeńskie, dnia 2018-06-08 
 
Irg.6220.3.2018
 
OBWIESZCZENIE 
 
Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz.1405 ze zm.)
 
zawiadamiam strony postępowania, iż
w toku prowadzonego postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1112C relacji Trzciany - Wałdowo - Gostycyn na odcinku Trzciany - Wałdowo”
wszczętego na wniosek:
Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim, reprezentowanego przez Pana Edwina Eckerta
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim pismem znak : N.NZ.401.5.2018 z dnia 27-03-2018r. stwierdził, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - postanowienie znak: WOO.4240.141.2018.JM.2.2018 z dnia 09-05-2018r. stwierdził, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” – opinia z dnia 30-05-2018r. znak GD.ZZŚ.1.435.116.2018.ŻM stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania niniejszego przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych.
 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego uwzględniając środowiskowe uwarunkowania wynikające z realizacji w/w przedsięwzięcia, jak również biorąc pod uwagę opinię powyższych organów, dnia 08-06-2018r. wydał postanowienie znak: Irg.6220.3.2018, w którym stwierdził  brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
            Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi   z miejscem realizacji inwestycji w ilości przekraczającej 20 osób. Szczegółowy wykaz właścicieli  i władających dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T.Kościuszki 11,  89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój nr 7B.
Podstawę wydania niniejszego obwieszczenia stanowi art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który wskazuje, iż w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – strony są zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej  poprzez obwieszczenie wywieszane w pobliżu miejsca inwestycji tj. sołectwo: Włościbórz, Wałdowo i Trzciany, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Sępólno Krajeńskie, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gmina-sepolno.pl. oraz na www.ekoportal.gov.pl.

z up. Burmistrza
mgr iż Marek Zieńko
Z-ca Burmistrza

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (8 czerwca 2018)
Opublikował: Barabach Małgorzata (8 czerwca 2018, 14:03:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 187