Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie


 
 
 
 
Znak: Irg.6733.20.2016
 
 
OBWIESZCZENIE
 
BURMISTRZA Sępólna krajeńskiego
z dnia 25 października 2016 r. 

 
Na podstawie art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 23 j.t.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778)
 
zawiadamiam strony postępowania
 
że w dniu 25 października 2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na organizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie na działkach ewid. o numerach 169/6 i 169/7, położonych w obrębie geodezyjnym Sikorz gm. Sępólno Krajeńskie, na wniosek:
 
Gminy Sępólno Krajeńskie
z siedzibą ul. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie

 
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w dniach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
 
 
                                                                           Z up. Burmistrza
                                                                    Anna Sotkiewicz-Tumanik
                                                Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kabaciński (25 października 2016)
Opublikował: Krzysztof Kabaciński (25 października 2016, 13:09:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 133