Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Komierowo


Sępólno Krajeńskie 29.02.2016 r.
 
Irg.6733.4.2016
Obwieszczenie
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

 
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)
 
zawiadamia się
 
że w dniu  29 lutego 2016 roku, zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 29 lutego 2016 r. (wpł. 29.02.2016 r.) Gminy Sępólno Krajeńskie z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj., w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:
 
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Komierowo na działkach o numerach ewidencyjnych 10/15 i 10/16 położonych w obrębie Komierowo, gmina Sępólno Krajeńskie wraz z budową przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych 10/14, 15/2, 15/3, 13/30, 102 i 18/2 położonych w obrębie Komierowo, gmina Sępólno Krajeńskie oraz budową zjazdów na działki 10/14 i 102 położonych w obrębie Komierowo, gmina Sępólno Krajeńskie.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz wypowiedzieć się co do zebranego w w/w sprawie materiału dowodowego, składać wnioski i uwagi oraz przedłożyć dodatkowe dokumenty.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.            
 
 
                                                                           Z up. Burmistrza
                                                                     Anna Sotkiewicz-Tumanik
                                                  Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kabacińśki (29 lutego 2016)
Opublikował: Krzysztof Kabaciński (29 lutego 2016, 14:20:12)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Kabaciński (29 lutego 2016, 14:23:23)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 551