Warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej
w Sępólnie Krajeńskim informuje,
że od dnia 01 września 2017 r.
zmieniły się warunki dofinansowania
kosztów kształcenia młodocianych pracowników


 Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

I. PODSTAWA PRAWNA:

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo Oświatowe -art. 122 ustawy (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);

2.Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej( Dz. U. 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.);

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010 r. Nr 244, poz. 1626);

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 232 );

5.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 r. Nr 53, poz.311 z późn. zm.);

6.Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r., str. 1);
 

II. PIERWSZY KROK PRACODAWCY DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA – ZAWARCIE UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM.

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Druk zgłoszenia zawarcia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem.


III. WYSOKOŚĆ KWOTY DOFINANSOWANIA

1. W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia – 8.081,00 zł

2. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.


IV. WALORYZACJA DOFINANSOWANIA

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

 
V. POMOC DE MINIMIS

W związku z art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe ( Dz.U.  z 2017, poz. 59 z późn. zm.) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).


VI. WARUNKI PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA

Zgodnie z art. 122 ust. 1  ustawy Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.
 

VII. TRYB SKŁADANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

1. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania  przez młodocianego pracownika egzaminu o którym mowa w art.122 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (art. 122 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo  oświatowe)

2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem:

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy;

2) kopię dokumentu (np. umowy o pracę) potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy;

3) kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,

4)kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzającego, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. z 2014 r., poz. 232 );

5) kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres przygotowania zawodowego w przypadku zmiany umowy (np. umowy o pracę i świadectwa pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę);

6) kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika;

7) aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (https://prod.ceidg.gov.pl) lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę;

8) kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek;

9) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie (zgodnie ze wzorem) o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, lub oświadczenie (zgodnie ze wzorem) o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

10) wypełniony formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – Dz. U. z 2014 r, poz. 1543),

12) w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo,
 

VIII. FORMA PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA:

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.


IX. OPŁATY:

Nie pobiera się opłat.


X. TERMIN REALIZACJI WNIOSKU:

Zgodnie z art. 35 §3 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksem postępowania administracyjnego (t.j. z 2017, poz. 1257 z późn. zm.) – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.


XI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Istnieje możliwość odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Sępólna Krajeńskiego w terminie  14 dni od daty otrzymania decyzji.
 

XII. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, - Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim.

 

Załączniki do pobrania:

1.Zawiadomienie o zawarciu umowy

Zawiadmomienie o zawarciu umowy1.pdf (262kB) pdf


2. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych od 01.09.2017.doc (48kB) word

3.Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis

Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis od 01.09.2015.doc (47kB) word


4. Oświadczenie o nieotrzymywaniu pomocy de minimis

OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS.pdf (111kB) pdf


5.Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS (39kB) excel


6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - RODO

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - RODO (143kB) pdf
metryczka


Wytworzył: Aneta Kotleszka (3 września 2014)
Opublikował: Maria Chmielewska (3 września 2014, 11:54:02)

Ostatnia zmiana: Administrator (6 lutego 2019, 11:23:48)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2555