Obwieszczenie budowa linii nn Lutówko

 Sępólno Krajeńskie 2021-10-11
Irg.6733.25.2021
Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741)zawiadamia się
że w dniu  1 października 2021 roku, zostało wszczęte postępowanie w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: „Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach o nr ewid. 259/1 i 268 położonych w obrębie geodezyjnym 0007 Lutówko gmina Sępólno Krajeńskie”.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz wypowiedzieć się co do zebranego w w/w sprawie materiału dowodowego, składać wnioski i uwagi oraz przedłożyć dodatkowe dokumenty. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.

Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Lutówko
Wywieszono w dniu ……………………………. Zdjęto w dniu …………………………….

metryczka


Wytworzył: M. Barabach (11 października 2021)
Opublikował: Barabach Małgorzata (11 października 2021, 10:21:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 41