wyłożenie do publicznego wglądu raportu budowa farmy fotowoltaicznej Świdwie

Irg. 6220.8.2021                                                                                  Sępolno Kraj. 2021-10-06
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
podaje do publicznej wiadomości
informację o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 12MW na działkach o nr ewid. 78 i 79 obręb 0012 Świdwie gmina Sępólno Krajeńskie”
oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. przedsięwzięcia i całej zgromadzonej dokumentacji.
Inwestorem przedsięwzięcia jest firma Rawicom Sp z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łabiszynie , która złożyła wniosek
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jednocześnie informuję, że:
1.         Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tej sprawie jest Burmistrz Sępólna Krajeńskiego, organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji inwestycji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
2.         Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskim w Sępólnie Krajeńskim w            przez okres 30 dni tj. od 7 października 2021r.  do 8 listopada 2021r. r. w pokoju nr 7b, w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00.
3.         Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w terminie określonym w punkcie 2 niniejszego zawiadomienia.
4.         Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
5.         Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w punkcie 2 niniejszego zawiadomienia pozostaną bez rozpatrzenia.
6.         Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim.
7.         Informacja o analizie i odniesieniu do złożonych uwag i wniosków będzie miała miejsce w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
 
  Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz- Tumanik 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

metryczka


Wytworzył: M. Barabach (6 października 2021)
Opublikował: Barabach Małgorzata (6 października 2021, 11:38:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 45