Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla zadania polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej msc. Zboże irg. 6220.38.2021

Irg. 6220.38.2021                                                                                Sępólno Kraj. 2021-09-21
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 61 §1 ora 49 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735) w związku z art. 74 § 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 z późn zm.) Burmistrz Sępólna  Krajeńskiego
zawiadamia strony postępowania
o wszczęciu na wniosek z dnia 14-09-2021r. (wpł. 16-09-2021r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek o nr ewd. 221 i 222 położonych w obrębie Zboże, gmina Sępólno Krajeńskie”
 
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój nr 7B (Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pokój nr 7B, w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00), na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247).
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.
 
Wskazuje termin publicznego ogłoszenia: 22 września 2021r.
Zdjęto:…………………………………………….
 
Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz- Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i rozwoju Gospodarczego
 
Otrzymują:
·         Tablica ogłoszeń UM w Sępólnie Krajeńskim
·         Tablica Ogłoszeń Sołectwa Zboże
·         www.bip.gmina-sepolno.pl
·         www.ekoportal.gov.pl

metryczka


Wytworzył: M. Barabach (21 września 2021)
Opublikował: Barabach Małgorzata (21 września 2021, 09:41:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 53